Svært kalkrik fastbunn i klar og rolig elv

map OA01-M005-09

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter fastbunn i klare, svært kalkrik og roligflytende elver, enten på fast fjell eller med blokker og steiner som ikke flyttes av elvevannet.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Kartleggingsenheten omfatter fastbunn i klare (HU_0a) og rolige elver og bekker i alle størrelser, med liten helning og som enten renner gjennom et nedbørfelt dominert av svært kalkrikt fast (KA_ghi) fjell eller substrat, med kornstørrelsesdiameter større enn det en 20-årsflom greier å flytte på. Vannet kan flytte på partikler opp til 64 mm (svært grov grus), dvs. stein som er større enn 64 mm regnes som fastbunn. Substratet er altså relativt stabilt over en periode på minst 20–25 år. Svært kalkrik berggrunn og løsmasseavsetninger i nedbørfelt med dolomitt, marmor, kalkstein eller kalkrik skifer, kan gi grunnlag for denne kartleggingsenheten. I små elver og bekker forekommer OA01-C-09 ofte i mosaikk eller sammensatt med NA-OA02 Elvesedimentbunn. Ofte med sparsom vegetasjon av elvemose eller påvekstalger.

  • Utbredelse og forekomst

    Kartleggingsenheten forekommer over hele landet i elver som renner gjennom nedbørfelt med svært kalkrike bergarter.

  • Forvekslingsenheter

    Kartleggingsenheter med nærliggende trinn for KA Kalkinnhold, VF Vannforstyrrelsesintensitet og/eller DK Dominerende kornstørrelse.

  • Identifisering

    Vannprøve, vannhastighet og vurdering av substrat.

Kartleggingsenheten er uendret og tilsvarer L8-C-2 Kalkrik innsjøbunn av grovt organisk materiale i NiN versjon 2.3.