Kronisk forsuret fast innsjøbunn

map LM05-M005-04

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter kronisk forsuret innsjøbunn.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Kartleggingsenheten omfatter innsjøbunn som er kronisk forsuret av tilførsler av sur nedbør (langtransporterte luftforurensninger). Påvirkningen fører til at forsuringsfølsomme arter blir sterkt redusert eller utryddet, og vanligvis til en sterk reduksjon i artsmangfoldet. Forsurete vann på Sørlandet kan ha masseforekomst av krypsiv Juncus bulbosus. Den forsurete innsjøbunnen tilordnes LM05-C-04 inntil tilførslene opphører og økosystemet er restituert, det vil si når en dynamisk likevektssituasjon (ettersuksesjonsstadiet) er nådd. Sur nedbør påvirker hele nedbørfeltet.

  • Utbredelse og forekomst

    Kartleggingsenheten forekommer i Sør-Norge i nedbørfelt med kalkfattig berggrunn.

  • Identifisering

    Vannprøve og vurdering av substrattype.

Kartleggingsenheten er uendret og tilsvarer L6-C-2 Noe kalkfattig flarkgjøl-bunn på fast torv i NiN versjon 2.3.