Reguleringssone i innsjø

map LM04-M005-03

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter innsjøbunn i reguleringssonen, kronisk fysisk forstyrret gjennom regulering av vannføringen.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Kartleggingsenheten omfatter innsjøbunn i hele vannstrandbeltet, det vil si mellom LRV (laveste regulerte vannstand) og medianvannstanden, som er kronisk forstyrret og destabilisert på grunn av vassdragsregulering. Sterk regulering av vannføringen medfører variasjon i tørrleggingsvarigheten og økt eksponering for barfrost og isdekke/isskuring. Bredden på strandbeltet og arealet med strandkant øker.

  • Utbredelse og forekomst

    Kartleggingsenheten forekommer i reguleringsmagasin med reguleringshøyde over en meter og et manøvreringsreglement som fører til ustabil vannføring og vesentlige endringer i artssammensetningen.

  • Identifisering

    Vannprøve og kunnskap om LRV (laveste regulerte vannstand).

Kartleggingsenheten er uendret og tilsvarer L5-C-1 Kalkfattig undervannseng i innsjø i NiN versjon 2.3.