Klart endret innsjøbunn preget av næringsstoff-overbelastning

map LJ01-M005-01

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter moderat endret innsjøbunn preget av næringsstoff-overbelastning.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Kartleggingsenheten omfatter klart endret innsjøbunn preget av eutrofiering (tilførsel av næringsstoffer). Nærheten til aktivt landbruk gjør at kulturlandskapsdammer over lang tid har blitt tilført mye næringssalter som nitrogen og fosfor. En slik damtype er gårdsdammer. Innholdet av næringssalter kan forbli høyt i flere tiår etter at eutrofieringen opphører. Dette fører til en rask suksesjon og ofte artsrike bunndyrsamfunn. I kulturlandskapet i lavlandet i Sør-Norge vil vann som inneholder mer enn 35 µg P/l og 600 µg N/l kunne tilhøre denne kartleggingsenheten.

  • Utbredelse og forekomst

    Utbredt i jordbrukets kulturlandskap der det er etablert og vedlikeholdt kunstige eller seminaturlige dammer (F.eks. vanningsdammer, fangdammer, hagedammer og gårdsdammer).

  • Identifisering

    Vannprøve med analyse av TotP og TotN , og vurdering av nærhet til landbruk.

Kartleggingsenheten er endret hvor plantebelte og strandkant er slått sammen ift. NiN versjon 2.3.