Klart endret innsjøbunn preget av næringsstoff-overbelastning

NA-LJ01

Hovedtype

Hovedtypen omfatter i små, menneskeskapte dammer i jordbrukslandskapet som over lang tid har blitt tilført ekstra næring og har et klart preg av næringsstoff-overbelastning .

Se kartleggingsenheter arrow_downward

NA-LJ01 Klart endret innsjøbunn preget av næringsstoff-overbelastning omfatter bunnsystemene i dammer i jordbrukslandskapet som er klart preget av eutrofiering (tilførsel av næringsstoffer) over tid og som dermed har fått et høyt innhold av næringssalter. Hovedtypen kan forekomme i kunstig anlagte dammer og i naturlige dammer som er sterkt preget av jordbruksaktivitet. Hovedtypen omfatter små til middels store dammer, hovedsakelig "gårdsdammer" som er anlagt for ulike landbruksformål, og som blir mer eller mindre regelmessig skjøttet. "Gårdsdam" er en samlebetegnelse på et stort mangfold av små innsjøer mindre enn 10 000 m2. Nærheten til aktivt landbruk gjør at gårdsdammene over lang tid har blitt tilført mye næringssalter som nitrogen og fosfor. Dette skjer når dyrkingsjord i nedbørfeltet blir gjødslet eller dammen fungerer som en vanningsdam for beitedyr. Innholdet av næringssalter kan forbli høyt i flere tiår etter at tilførslene opphører. Næringssalter som er bundet i nedbørfeltet vaskes over tid ut i dammen og opprettholder fosfor- og nitrogenkonsentrasjoner i bunnsedimentene som er høyere enn den naturlige bakgrunnsverdien. Ved fravær av fisk vil NA-LJ01 ofte få et svært artsrikt bunndyrsamfunn. Slike lokaliteter fungerer også som ynglelokaliteter for amfibier.

Hovedtypen NA-LJ01 Klart endret innsjøbunn preget av næringsstoff-overbelastning er eneste hovedtype i prosesskategori (undergruppe) J, som omfatter klart endrete natursystemer med preg av ekstensiv hevd (her: tilgørsel av næringsstoffer og regelmessig rydding av vegetasjon, opprensking av bunnen etc.), men som ikke har jordbruksproduksjon som formål. Hovedtypen er betinget av hevd i form av gjødselstilsig, som gir seg utslag i en næringsstoffbelastning som svarer til moderat gjødslingseffekt (LM-HG_b).

Klart endret innsjøbunn preget av næringsstoff-overbelastning, dvs. "gårdsdammene" med klart endret preg, forekommer i kulturlandskap i hele landet. Forekomsten er størst i under marin grense på dyrket mark som blir gjødslet og på gårder der det drives husdyrproduksjon. Dammene er som regel mindre enn 10 000 m2.

NA-LJ01 Klart endret innsjøbunn preget av næringsstoff-overbelastning inneholder bare én grunntype.

NA-LA02 Eufotisk innsjø-sedimentbunn og NA-LJ01 Klart endret innsjøbunn preget av næringsstoff-overbelastning NA-LJ01 Klart endret innsjøbunn preget av næringsstoff-overbelastning skilles fra NA-LA02 eufotisk innsjø-sedimentbunn med finsubstrat (leire) i små dammer på innholdet av nitrogen og fosfor. Spesielt innholdet av fosfor er høyere i de klart endrete dammene enn på eufotisk sedimentbunn. NA-LB02 innsjø-undervannseng og NA-LJ01 Klart endret innsjøbunn preget av næringsstoff-overbelastning Dammer med innsjøbunnsystemer som tilfredsstiller kravet til 25 % dekning av langskuddplanter skal likevel tilordnes NA-LJ01 Klart endret innsjøbunn preget av næringsstoff-overbelastning og ikke NA-LB02 innsjø-undervannseng når innholdet av nitrogen og fosfor er klart høyere enn naturlige bakgrunnverdier skulle tilsi. Spesielt innholdet av fosfor er høyere i de klart endrete dammene enn i (lite endret) innsjø-undervannseng. NA-LJ01 Klart endret innsjøbunn preget av næringsstoff-overbelastning og NA-LM05 innsjøbunn preget av kronisk fysikalsk-kjemisk påvirkning med bunn NA-LJ01 Klart endret innsjøbunn preget av næringsstoff-overbelastning skilles fra NA-LM05 innsjøbunn preget av kronisk fysikalsk-kjemisk påvirkning, grunntypen for kronisk eutrofiert sedimentbunn (LM05-04), ved forskjell i økosystemenes stabilitet. Kronisk eutrofiert bunn er ofte artsfattig og dominert av andemat Lemna minor. Innholdet av totalt fosfor (TotP) er ofte svært høyt og gjerne over 200 µP/L. Bunnsedimentene i dammer tilhører NA-LJ01 så lenge innholdet av næringssalter er klart høyere enn den naturlige bakgrunnsverdien og dette gjenspeiles i artssammensetningen. NA-LJ01 Klart endret innsjøbunn preget av næringsstoff-overbelastning skiller seg fra LM05-04 Kronisk eutrofiert innsjø-sedimentbunn ved å ha en artssammensetning som er klart, men ikke sterkt endret i forhold til artssammensetningen på tilsvarende lite endret bunn. Dette gir seg utslag i at artssammensetningen inneholder en blanding av arter som er typisk for lite endret bunn og arter som begunstiges av den økte næringsstofftilgangen.

Hovedtypen tilsvarer L12 Semi-naturlig eutrof innsjøbunn i NiN versjon 2.3, men navnet er endret. Innholdet og avgrensningen er imidlertid uendret.

Kartleggingsenheter under Klart endret innsjøbunn preget av næringsstoff-overbelastning

En kartleggingsenhet er satt sammen av en eller flere grunntyper, avhengig av hvilken målestokk den er tilpasset kartlegging etter. Hver beskrivelse inneholder karakteristiske trekk ved enheten, lister med kjennetegnende arter og praktiske tips som kan være til hjelp i naturtypebestemmelse og kartlegging.
MÅLESTOKK