Ny innsjøbunn

map LG01-M005-01

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfattes av innsjøbunn i små vannlokaliteter som blir naturlig oppdemt, for eksempel av en beverdemning eller et ras.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

NA-LG01-C 01 Ny innsjøbunn omfatter innsjøbunn som er etablert etter en naturlig oppdemming, for eksempel som et resultat av etablering av en beverdemning i en bekk eller ei elv. Et skred som krysser en bekk eller ei elv vil også kunne føre til oppdemming og etablering av en ny innsjø eller dam.

  • Utbredelse og forekomst

    Forekommer i områder med bestand av bever og i områder med ras.

  • Identifisering

    Vannprøve og vurdering av substrattype (ST_0FI).

Kartleggingsenheten er ny i 3.0