Ny innsjøbunn

NA-LG01

Hovedtype

Hovedtypen omfatter innsjøbunn i små, nye vannforekomster som er naturlig oppdemt, for eksempel av bever eller etter jordskred.

Se kartleggingsenheter arrow_downward

NA-LG01 Ny innsjøbunn omfatter innsjøbunn som er etablert etter naturlig oppdemming, for eksempel som et resultat av en beverdemning i en bekk eller ei elv. Et skred som krysser en bekk eller ei elv vil også kunne føre til oppdemming og etablering av en ny innsjø eller dam. Bunnen i den nye innsjøen vil i utgangspunktet ha et begrenset areal med innsjøbunn. Den nye innsjøbunnen vil gjennomgå en rask suksesjon, og 20–25 år etter at oppdemmingen fant sted vil bunnen i de fleste tilfeller ha fått en stabilisert artssammensetning. Da har den blitt til NA-LA01 Eufotisk fast innsjøbunn eller NA-LA02 Eufotisk innsjø-sedimentbunn.

Hovedtypen omfatter all innsjøbunn i prosess- og prosedyrekategorien (undergruppa) G for inndeling av natursystemer. Natursystemer i denne gruppa kjennetegnes ved at de omfatter mark- og bunn-systemer i suksesjon, det vil si med en "umoden" artssammensetning som inneholder færre arter enn suksesjonens endepunkt (ettersuksesjonsstadiet).

Hovedtypen forekommer i beverens utbredelsesområde og i områder med hyppige jord- eller leirskred.

NA-LG01 Ny innsjøbunn er delt i to grunntyper på grunnlag av variasjonen innenfor én miljøvariabel: LM-ST Substrattype (vLKM):. For denne hovedtypen er variabelen delt inn i to hovedtypetilpassete klasser: uorganisk substratbunn eller dy- og gytjebunn (LM-ST_0F) og fastbunn (LM-ST_I).

NA-LG01 Ny innsjøbunn og NA-LM02 Ny innsjøbunn med opphav i elvebunn De to hovedtypene har ulike opphav – NA-LG01 er resultatet av naturgitte prosesser, mens NA-LM02 omfatter kunstig oppdemt elvebunn. For å skille sikkert mellom hovedtypene, må årsaken til oppdemmingen bli bekreftet. Tilordning til NA-LG01 Ny innsjøbunn forutsetter at det kan påvises en beverdemning eller at oppdemmingen er resultatet av skred.

Denne enheten er uendret og tilsvarer L11 Ny innsjøbunn i NiN versjon 2.3.

Kartleggingsenheter under Ny innsjøbunn

En kartleggingsenhet er satt sammen av en eller flere grunntyper, avhengig av hvilken målestokk den er tilpasset kartlegging etter. Hver beskrivelse inneholder karakteristiske trekk ved enheten, lister med kjennetegnende arter og praktiske tips som kan være til hjelp i naturtypebestemmelse og kartlegging.
MÅLESTOKK