Markert naturlig gjødslingspreget innsjøbunn

map LC06-M005-01

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter markert naturlig gjødslingspreget innsjøbunn.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Kartleggingsenheten omfatter naturlig eutrofiert innsjøbunn (tilførte næring). Ekstra næringsstoffer tilføres innsjøbunnen hovedsakelig fra fugl. Det er gjerne fugl som henter næring fra områder utenfor innsjøen eller dammen, f.eks. sjøfugl som fanger fisk, og bringer det til hekkeplassen. Et annet eksempel er store flokker med rastende fugl under vår og høsttrekk. Avføring fra fugl har over tid blitt tilført innsjøbunnen og gitt et høyt innhold av næringssalter med ne forhøyet biomasse av plante- og dyreplankton. Innholdet av næringssalter forblir høyt en god stund selv etter at tilførslene av avføring blir redusert.

  • Utbredelse og forekomst

    Kartleggingsenheten forekommer i små innsjøer og dammer som ligger tett opp til fuglefjell, er hekkeplasser for gjess på Svalbard, eller som ligger ved kysten langs trekkruten til bla. gjess. Dette er innsjøer og dammer som gjerne finnes i områder som i utgangspunktet har næringsfattig berggrunn eller har et kaldt klima. Typen er vanligst på Svalbard.

  • Identifisering

    Vannprøve med analyse av innhold av TotP og TotN og vurdering av nærhet til fuglekoloni eller rasteplass under vår og høsttrekk for vannlokaliteten.

Kartleggingsenheten er endret hvor plantebelte og strandkant er slått sammen ift. NiN versjon 2.3.