Anoksisk innsjøbunn med gammelt havvann

map LC04-M005-02

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter anoksisk innsjøbunn med gammelt havvann.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Kartleggingsenheten omfatter innsjøbunn som permanent har oksygeninnhold lavere enn 2 mg O2/l på grunn av forekomst av gammelt (relikt) sjøvann i monimolimnion (sonen med stagnert bunnvann). Dette bunnvannet er de siste restene av saltvannet i fjorder som har blitt avsnørt fra havet under landhevningen etter siste istid.

  • Utbredelse og forekomst

    Det finnes kjente forekomster av L9-C-2 Anoksisk innsjøbunn med gammelt havvann i Rørholtfjorden (en del av Toke i Kragerøvassdraget), Kilevann og Birkelandsvatn (Telemark), Tronstadvatn (Vest-Agder), Birkelandsvatn (Rogaland), Salvatnet (Trøndelag) og Botnvatnet, Rørhopvatnet og Strandvatnet (Nordland).

  • Identifisering

    Vannprøve og måling av oksygeninnholdet i vannet.

Kartleggingsenheten er uendret og tilsvarer L1-C-13 Turbid eufotisk fast innsjøbunn i NiN versjon 2.3.