Kalkfattig innsjøbunn av grovt organisk materiale

map LC03-M005-01

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter kalkfattig innsjøbunn som består av grovt organisk materiale med et tykt lag av greiner, lauv og andre lite nedbrutte planterester.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Kartleggingsenheten omfatter svært til noe kalkfattig (KA_abcd) innsjøbunn som består av et tykt lag (> 3–5 cm) med grovt og lite nedbrutt plantemateriale (ST_G) som tydelig lar seg identifisere som rester av planter. Bunnens løse struktur gjør den lite egnet som substrat for fastsittende organismer. Kartleggingsenheten inneholder få planter, men kan ha et rikt samfunn av bakterier og virvelløse dyr som fåbørstemark og ulike vanninsekter. Kartleggingsenheten dekker ofte mindre arealer enn minstearealet for de fleste kartleggingsmålestokkene. Kartleggingsenheten vil da kunne inngå i sammensatte figurer eller i mosaikk med sedimentbunn. Kalkfattig berggrunn med kvartsitt, gneis eller granitt med tilhørende løsmasser i nedbørfeltet, kan gi grunnlag for denne kartleggingsenheten.

  • Utbredelse og forekomst

    Finnes i alle typer innsjøer, men er mest vanlig i tjern og dammer i nedbørfelt med kalkfattige bergarter, omgitt av skog og/eller annen vegetasjon.

  • Forvekslingsenheter

    Kartleggingsenheter med nærliggende trinn for KA Kalkinnhold og substrat av organisk materiale .

  • Identifisering

    Vannprøve og vurdering av substratet, som skal ha høyt innhold av grovt organisk materiale.

Kartleggingsenheten er uendret og tilsvarer L1-C-10 Svært kalkrik og beskyttet fast strandkant-innsjøbunn i NiN versjon 2.3.