Svært kalkrik innsjøbunn av dy og gytje

map LC02-M005-04

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter svært kalkrik innsjøbunn med dy og gytje.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Kartleggingsenheten omfatter finkornet svært kalkrik (KA_hi) bunn med høyt innhold (>10 %) av delvis nedbrutt og sedimentert organisk materiale, såkalt dy og gytje (ST_F). Bunnens løse struktur gjør den lite egnet som substrat for fastsittende organismer. Det er ofte innsjøer med kalsiuminnhold ned mot 20 mg Ca/l som er de mest artsrike, men mange av de sjeldne kransalgene forekommer i de mest kalkrike lokalitetene. Forekomst av akstusenblad Myriophyllum spicatum, broddtjønnaks Potamogeton friesii, blanktjønnaks P. lucens, nøkketjønnaks P. praelongus, stivtjønnaks P. rutilus, trådtjønnaks Stuckenia filiformis, sliretjønnaks S. vaginatus er også indikatorer på kartleggingsenheten, men noen av disse artene kan også forekomme ned mot 10 mg Ca/l (KA_g). De fleste Chara artene f.eks. bredtaggkrans Chara hispida og rødkrans Chara tomentosa, er sterkt knyttet til innsjøer med > 20 mg Ca/l. Svært kalkrik berggrunn med tilhørende løsmasser av dolomitt, marmor, kalkstein eller kalkrik skifer i nedbørfeltet , kan gi grunnlag for denne kartleggingsenheten. Innsjøer som ligger på marine avsetninger, vil også kunne ha innsjøbunn med denne kartleggingsenheten.

  • Utbredelse og forekomst

    Svært kalkrik dy og gytje forekommer i mindre innsjøer, tjern og dammer (SM_e) i områder med stor produksjon av organisk materiale. Vanligst i skogsområder (barskog) med myr i og kalkrike bergarter i nedbørfeltet, men forekommer også i fjellet med mye myr og kalkrike bergarter i nedbørfeltet.

  • Forvekslingsenheter

    Kartleggingsenheter med nærliggende trinn for KA Kalkinnhold og substrat av dy og gytje. Overgangen mot LB02-C-2 Moderat kalkrik undervannseng i innsjø finner sted når dekningsgraden overskrider 25 %.

  • Identifisering

    Vannprøve og vurdering av substratet, som skal ha høyt innhold av dødt, delvis nedbrutt organisk materiale.

Kartleggingsenheten er uendret og tilsvarer L1-C-9 Moderat kalkrik beskyttet grunn fast innsjøbunn i NiN versjon 2.3.