Noe kalkfattig innsjøbunn av dy og gytje

map LC02-M005-02

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter noe kalkfattig innsjøbunn med dy og gytje.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Kartleggingsenheten omfatter finkornet noe kalkfattig (KA_cd) bunn med høyt innhold (>10 %) av delvis nedbrutt og sedimentert organisk materiale, såkalt dy og gytje (ST_F). Bunnens løse struktur gjør den lite egnet som substrat for fastsittende organismer. Kartleggings-enheten inneholder derfor få plantearter, men sannsynligheten for å finne for eksempel flytebladvegetasjon med nøkkeroser Nymphaea spp. og tjernaks Potamogeton natans, er større enn i LC01-C-01. Noe kalkfattig berggrunn med tilhørende løsmasser av sandstein, glimmerskifer, gabbro og gneis med amfibolitt i nedbørfeltet , kan gi grunnlag for denne kartleggingsenheten. Denne kartleggingsenheten forekommer ofte sammen med humøse vannmasser, dvs. vannmasser med høyt humusinnhold (> 30 mg Pt/l, HU_b).

  • Utbredelse og forekomst

    Noe kalkfattig dy og gytje forekommer i mindre innsjøer, tjern og dammer (SM_e) i områder med stor produksjon av organisk materiale. Vanligst i skogsområder (barskog) med myr i hele landet, men forekommer også i fjellet med mye myr.

  • Forvekslingsenheter

    Kartleggingsenheter med nærliggende trinn for KA Kalkinnhold og substrat av dy og gytje.

  • Identifisering

    Vannprøve og vurdering av substratet, som skal ha høyt innhold av dødt, delvis nedbrutt organisk materiale.

Kartleggingsenheten er uendret og tilsvarer L1-C-7 Moderat kalkrik og beskyttet fast strandkant-innsjøbunn i NiN versjon 2.3.