Svært kalkfattig innsjøbunn av dy og gytje

map LC02-M005-01

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter svært kalkfattig innsjøbunn med dy og gytje.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Kartleggingsenheten omfatter finkornet svært kalkfattig (KA_ab) bunn med høyt innhold (>10 %) av delvis nedbrutt og sedimentert organisk materiale, såkalt dy og gytje (ST_F). Bunnens løse struktur gjør den lite egnet som substrat for fastsittende organismer. Kartleggings-enheten inneholder derfor lite vannplanter med få arter. Svært kalkfattig berggrunn med kvartsitt, gneis eller granitt med tilhørende løsmasser i nedbørfeltet, kan gi grunnlag for denne kartleggingsenheten. Denne kartleggingsenheten forekommer ofte sammen med humøse vannmasser, dvs. vannmasser med høyt humusinnhold (> 30 mg Pt/l, HU_b).

  • Utbredelse og forekomst

    Svært kalkfattig dy og gytje forekommer i mindre innsjøer, tjern og dammer (SM_e) i områder med stor produksjon av organisk materiale. Vanligst i skogsområder (barskog) med myr i hele landet.

  • Forvekslingsenheter

    Kartleggingsenheter med nærliggende trinn for KA Kalkinnhold og substrat av dy og gytje.

  • Identifisering

    Vannprøve og vurdering av substratet, som skal ha høyt innhold av dødt, delvis nedbrutt organisk materiale.

Kartleggingsenheten er uendret og tilsvarer L1-C-6 Noe kalkfattig beskyttet grunn fast innsjøbunn i NiN versjon 2.3.