Høljegjøl-bunn på fast torv

map LC01-M005-05

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter innsjøbunn med myrtorv i små dammer på nedbørsmyr. .

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Kartleggingsenheten omfatter dammer og pytter («gjøler») på nedbørsmyr, med bunn av torv (ST_E). Slik innsjøbunn på nedbørsmyr kalles høljegjøl-bunn. Nedbørsmyr tilføres vann utelukkende fra nedbøren. Ingen karplanter eller moser har høljegjøl-bunn som sitt foretrukne voksested, og enkeltskudd forekommer bare sporadisk. Også mikroalge-floraen er artsfattig.

  • Utbredelse og forekomst

    Høljegjøl-bunn på fast torv forekommer i små vannforekomster på nedbørsmyr i hele landet, men er vanligst i under skoggrensa der det finnes velutviklete høgmyrer.

  • Forvekslingsenheter

    Kartleggingsenheter med nærliggende trinn for VT Vanntilførsel

  • Identifisering

    Vannprøve og vurdering av substratet, som skal ha høyt innhold av dødt, delvis nedbrutt organisk materiale.

Kartleggingsenheten er uendret og tilsvarer L1-C-5 Noe kalkfattig og eksponert fast strandkant-innsjøbunn i NiN versjon 2.3.