Moderat kalkrik flarkgjøl-bunn på fast torv

map LC01-M005-03

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter moderat kalkrik innsjøbunn med myrtorv i små dammer på jordvannsmyr. .

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Kartleggingsenheten omfatter moderat kalkrik (KA_efg) dammer og pytter («gjøler») på jordvannsmyr, med bunn av torv (ST_E). Slik innsjøbunn på jordvannsmyr kalles flarkgjøl-bunn. I tillegg til nedbør, mottar jordvannsmyr tilsig av vann som har vært i kontakt med jord og berggrunn, via bekker og avrenning av overflatevann i perioder med mye nedbør. Mangfoldet av karplanter og moser som er knyttet til gjøler med torvbunn er gjennomgående lavt.

  • Utbredelse og forekomst

    Moderat kalkrik flarkgjøl-bunn på fast torv forekommer i små vannforekomster på jordvannsmyr i det meste av landet, men er vanligst i høyereliggende områder der større bakkemyrer og strengmyrer er vanlige.

  • Forvekslingsenheter

    Kartleggingsenheter med nærliggende trinn for KA Kalkinnhold og substrat av dy og gytje.

  • Identifisering

    Vannprøve og vurdering av substratet, som skal ha høyt innhold av dødt, delvis nedbrutt organisk materiale.

Kartleggingsenheten er uendret og tilsvarer L1-C-3 Svært kalkfattig beskyttet grunn fast innsjøbunn i NiN versjon 2.3.