Moderat kalkrik undervannseng i innsjø

map LB02-M005-02

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter tette bestander av fastsittende langskuddsplanter, kransalger og/eller neddykkete bladmoser i moderat kalkrike innsjøer.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Kartleggingsenheten omfatter artsrik til svært artsrik undervannseng i moderat kalkrike (KA_efg) innsjøer (såkalte «Potamogeton-sjøer»). Noen arter som finnes i denne typen danner bestander. Arter som foretrekker høyere kalsiuminnhold forekommer kun spredt og er vanligere i LB02-C-03 Svært kalkrik undervannseng i innsjø. Artene danner reinbestander eller blandingsbestander. Kartleggingsenheten forekommer ned til 3–5 m dyp avhengig av lysforholdene. Det er en viss variasjon i artssammensetning langs kalsiumgradienten. Noen arter finnes bare, eller fortrinnsvis, ved høyere kalsiuminnhold (KA_g), for eksempel høstvasshår Callitriche hermaphroditica, kamtusenblad Myriophyllum sibiricum og nøkketjernaks Potamogeton praelongus. Andre arter er vanligst i nedre del av kalsiumgradienten for denne kartleggingsenheten (KA_ef), for eksempel mjukt havfruegras Najas flexilis, småtjernaks P. berchtoldii, hjertetjernaks P. perfoliatus og buttjernaks P. obtusifolius. Kransalgevegetasjon med noen av de små Chara-artene, for eksempel vanlig kransalge C. globularis, mattglattkrans Nitella opaca og kanadaglattkrans Tolypella canadensis kan forekomme i denne kartleggingsenheten. Nitella opaca kan forekomme langs hele kalsiumgradienten fra 4 til 20 mg Ca/l (KA_efg), mens Tolypella canadensis har optimum ved 15–18 mg Ca/l (KA_g). Flere av artene som dominerer i kalkfattige vannforekomster kan også forekomme i moderat kalkrike undervannsenger.

  • Utbredelse og forekomst

    Kartleggingsenheten er vanlig over hele landet, både i vannforekomster på marin leire og innsjøer på mer eller mindre kalkrik berggrunn. Noen av de karakteristiske enkeltartene har begrenset geografisk utbredelse. Noen av artene som forekommer i denne typen er rødlistede.

  • Forvekslingsenheter

    Kartleggingsenheter med nærliggende trinn for KA Kalkinnhold og dekningsgrad av langskuddsplanter < 25 %.

  • Identifisering

    Vannprøve og vurdering av dekningsgrad av langskuddsplanter.