Noe kalkfattig afotisk innsjøbunn

map LA03-M005-02

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter sedimentbunn under kompensasjonsdypet i noe kalkfattige innsjøer.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Kartleggingsenheten omfatter sonen under kompensasjonsdypet i noe kalkfattige innsjøer (KA_cd). Denne sonen er preget av mangel på lys (< 5 % av overflatelyset, DL_y) og fravær av planteproduksjon, men har tilstrekkelig med oksygen til at dyr kan leve der. Nesten alt materiale som blir tilført den afotiske sonen sedimenteres, noe som fører til at bunnen hovedsakelig består av fine sedimenter i lag med varierende tykkelse og innhold av organisk materiale. I innsjøer med høy produksjon kan oksygenkonsentrasjonen i perioder med liten sirkulasjon bli lav, men ikke så lav og over så lang tid at dette preger artssammensetningen. Noe kalkfattig berggrunn og løsmasser med sandstein og glimmerskifer, gneis med amfibolitt eller gabbro i nedbørfeltet, kan gi grunnlag for denne kartleggingsenheten.

  • Utbredelse og forekomst

    Finnes i svært kalkfattige innsjøer over hele landet som er dypere enn 1,5–2 ganger siktedypet, uavhengig av størrelse.

  • Forvekslingsenheter

    Kartleggingsenheter med nærliggende trinn for KA Kalkinnhold og DL Dybderelatert lyssvekking.

  • Identifisering

    Vannprøve, vurdering av siktedyp eller grense for planteproduksjon.