Pusleplante-innsjøbunn

map LA02-M005-15

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter sedimentbunn med kortskuddsplanter i innsjøer.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Denne kartleggingsenheten omfatter stabilisert kortskuddsvegetasjon (VD_A) på sedimentbunn, dvs. pusleplantevegetasjon på leire og silt i innsjøer. Omfatter i utgangspunktet beltet med sedimentbunn fra strandkantbeltet ned til grensa mot afotisk bunn og kompensasjonsdypet (DL_0absd), men det er artene som vanligvis vokser i flombeltet som avgrenser denne kartleggingsenheten. Dvs. arter som evjeblom Elatine spp., firling Crassula aquatica, evjebrodd Limosella aquatica, vasskryp Lythrum portula og på den litt mer kalkfattige sedimentbunnen sylblad Subularia aquatica og nålesivaks Eleocharis acicularis. Kortskuddsvegetasjonen som vanligvis vokser på kalkfattig fint substrat på dypere vann som stivt brasmegras Isoëtes lacustris, mykt brasmegras I. echinospora tjerngras Littorella uniflora og botnegras Lobelia dortmanna regnes ikke til denne kartleggingsenheten, men til LA02-C-03 eller LA02-C-04. Kartleggingsenheten omfatter kalktrinnene KA_cdefghi, dvs. kalsiuminnhold større enn 1 mg Ca/l. Denne kartleggingsenheten tørrlegges periodevis i de øvre deler (strandkantbeltet). Dette er ettårige arter som kan variere i frodighet, spesielt i forhold variasjon i intensiteten til flommen og perioder med tørrlegging. Kartleggingsenheten er lettest å observere på høsten under lav vannføring.

  • Utbredelse og forekomst

    Kartleggingsenheten er sjelden og finnes i innsjøer med sedimentbunn av leire og silt i strandkant og plantebelte, ofte med marine løsmasseavsetninger i nedbørfeltet. Spesielt forekommer kartleggingsenheten i større innsjøer på grunne strandområder nær innløpsos til større alluviale elver.

  • Forvekslingsenheter

    Kartleggingsenheter med nærliggende trinn for KA Kalkinnhold, DL Dybderelatert lyssvekking og/eller DK Dominerende kornstørrelse.

  • Identifisering

    Vannprøve, forekomst av kortskuddsplanter og vurdering av dybde og substratets dominerende kornstørrelse.