Kalkrik innsjø-sedimentbunn av stein til blokker i strandkant og plantebeltet

map LA02-M005-13

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter sedimentbunn dominert av stein og blokker i strandkant og plantebeltet i kalkrike innsjøer.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Kartleggingsenheten omfatter sonen med sedimentbunn av stein og blokker (DK_ EF) fra strandkanten og så langt ned mot dypet som planter vokser (kompensasjonsdypet, DL_e). Kartleggingsenheten omfatter kalktrinnene KA_efghi, dvs. kalsiuminnhold større enn 4 mg Ca/l. Denne kartleggingsenheten tørrlegges periodevis i de øvre deler (strandkanten), men svært sjelden eller aldri i den nederste sonen (plantebelte), fordi denne ligger under normal lavvannstand. inneholder vannplanter der det ligger finere sediment mellom stein og blokk. Relativt kalkrik til svært kalkrik berggrunn og løsmasser som fyllitt, leirskifer, grønnstein, grønnskifer, dolomitt, marmor eller kalkstein, kan gi grunnlag for denne kartleggingsenheten.

  • Utbredelse og forekomst

    Kartleggingsenheten finnes i innsjøer med sedimentbunn av stein og blokk i strandkant og plantebelte, og med fra kalkrik til svært kalkrik berggrunn og løsmasser i nedbørfeltet, uavhengig av størrelse.

  • Forvekslingsenheter

    Kartleggingsenheter med nærliggende trinn for KA Kalkinnhold, DL Dybderelatert lyssvekking og/eller DK Dominerende kornstørrelse.

  • Identifisering

    Vannprøve, forekomst av vannplanter og vurdering av dybde og substratets dominerende kornstørrelse.