Svært kalkrik innsjø-sedimentbunn av grus i strandkant og karplantebeltet

map LA02-M005-12

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter sedimentbunn dominert av grus i strandkant og plantebeltet i svært kalkrike innsjøer.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Kartleggingsenheten omfatter sonen med sedimentbunn av grus (DK_ D) fra strandkanten og så langt ned mot dypet som planter vokser (kompensasjonsdypet, DL_e). Denne kartleggingsenheten tørrlegges periodevis i de øvre deler (strandkanten), men svært sjelden eller aldri i den nederste sonen (plantebelte), fordi denne ligger under normal lavvannstand og inneholder ofte vannplanter. Svært kalkrik berggrunn og løsmasseavsetninger i nedbørfelt med dolomitt, marmor, kalkstein eller kalkrik skifer, kan gi grunnlag for denne kartleggingsenheten.

  • Utbredelse og forekomst

    Kartleggingsenheten finnes i innsjøer med sedimentbunn grus i strandkant og plantebelte, og med svært kalkrik berggrunn og løsmasser i nedbørfeltet, uavhengig av størrelse.

  • Forvekslingsenheter

    Kartleggingsenheter med nærliggende trinn for KA Kalkinnhold, DL Dybderelatert lyssvekking og/eller DK Dominerende kornstørrelse.

  • Identifisering

    Vannprøve, forekomst av vannplanter og vurdering av dybde og substratets dominerende kornstørrelse.