Kalkfattig innsjø-sedimentbunn av stein til blokker i strandkant og karplantebeltet

map LA02-M005-07

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter sedimentbunn dominert av stein og blokker i strandkant og plantebeltet i kalkfattig innsjøer.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Kartleggingsenheten omfatter sonen med sedimentbunn av stein og blokker (DK_ EF) fra strandkanten og så langt ned mot dypet som planter vokser (kompensasjonsdypet, DL_e). Kartleggingsenheten omfatter kalktrinnene KA_abcd, dvs. kalsiuminnhold mindre enn 4 mg Ca/l. Denne kartleggingsenheten tørrlegges periodevis i de øvre deler (strandkanten), men svært sjelden eller aldri i den nederste sonen (plantebeltet), fordi denne ligger under normal lavvannstand. Kartleggingsenheten inneholder vannplanter der det ligger finere sediment mellom stein og blokk. Relativt kalkfattig til noe kalkfattige berggrunn og løsmasser med kvartsitt, granitt, sandstein, glimmerskifer, gneis med amfibolitt eller gabbro i nedbørfeltet, kan gi grunnlag for denne kartleggingsenheten.

  • Utbredelse og forekomst

    Kartleggingsenheten finnes i innsjøer med sedimentbunn av stein og blokk i strandkant og plantebelte, og med fra kalkfattig til noe kalkfattig berggrunn og løsmasser i nedbørfeltet, uavhengig av størrelse.

  • Forvekslingsenheter

    Kartleggingsenheter med nærliggende trinn for KA Kalkinnhold, DL Dybderelatert lyssvekking og/eller DK Dominerende kornstørrelse.

  • Identifisering

    Vannprøve, forekomst av vannplanter og vurdering av dybde og substratets dominerende kornstørrelse.