Svært kalkrik beskyttet grunn fast innsjøbunn

map LA01-M005-12

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter grunn fastbunn i svært kalkrike innsjøer.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Kartleggingsenheten omfatter sonen med fast bunn nedenfor strandkantbeltet som ikke tørrlegges. Karplantevegetasjon kan forekomme der fastbunnen består av blokker med flekker av finere sediment mellom blokkene. Vegetasjonen består hovedsakelig av moser og begroingsalger. Svært kalkrik berggrunn og løsmasseavsetninger i nedbørfelt med dolomitt, marmor, kalkstein eller kalkrik skifer, kan gi grunnlag for denne kartleggingsenheten. Kan forekomme sammensatt med kalkfattige utforminger av NA-LA02 Eufotisk innsjø-sedimentbunn.

  • Utbredelse og forekomst

    Forekommer i hele landet i alle typer svært kalkrike innsjøer med fastbunn.

  • Forvekslingsenheter

    Kartleggingsenheter med nærliggende trinn for KA Kalkinnhold , DL Dybderelatert lyssvekking og/eller VF Vannforstyrrelsesintensitet

  • Identifisering

    Vannprøve og vurdering av substratets kornstørrelse og bølgepåvirkning, og eventuelt påvisning av vannplanter, begroingsalger eller moser. Ingen synlige tegn på tørrlegging.