Svært kalkfattig og beskyttet fast strandkant-innsjøbunn

map LA01-M005-01

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter lite eksponerte strandkanter med fastbunn i svært kalkfattige innsjøer.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Kartleggingsenheten omfatter sonen med fast bunn i strandkanten, som kan tørrlegges i perioder. Denne sonen er ofte helt uten vegetasjon. Bunnen kan bestå av fast fjell eller blokker som vind eller strømninger ikke greier å flytte på. Det betyr ofte stein som er større enn 64 mm i de minst bølgepåvirkede innsjøene, og oppover til fast fjell. I innsjøer hvor fastbunnen har sin opprinnelse i fluviale prosesser, er ofte stein og blokker avrundet. Kalkfattig berggrunn med kvartsitt, gneis eller granitt med tilhørende løsmasser i nedbørfeltet, kan gi grunnlag for denne kartleggingsenheten. Kan forekomme sammensatt med kalkfattige utforminger av NA-LA02 Eufotisk innsjø-sedimentbunn.

  • Utbredelse og forekomst

    Finnes i beskyttede bukter i større innsjøer, men er vanligst i mindre innsjøer eller innsjøer under tregrensa. Vanlig også i eksponerte små innsjøer i fjellet. Forekommer i hele landet der berggrunnen og løsmassene er kalkfattige og stranda er lite eksponert for bølger.

  • Forvekslingsenheter

    Kartleggingsenheter med nærliggende trinn for KA Kalkinnhold , DL Dybderelatert lyssvekking og/eller VF Vannforstyrrelsesintensitet

  • Identifisering

    Vannprøve og vurdering av substratets kornstørrelse og bølgepåvirkning. Størrelsen på innsjøen og høyde over havet kan gi en indikasjon på bølgepåvirkningen.