Vannmassesystemer under polar havis

SC06-02

Grunntype

Definisjon

Skalaene under viser de komplekse miljøvariablene som definerer grunntypen. Plasseringen langs miljøvariablene beskriver miljøforholdene i grunntypen. Det er disse forholdene som er mest styrende for artssammensetningen.

  • RM PLASSERING RELATIVT TIL DEN POLARE ISKANTEN

    • 0
    • A
    • B
      Under polar havis