Moderat ferskvannspåvirkede eufotiske fjordvannmassesystemer i midtre fjord

SC02-02

Grunntype

Definisjon

Skalaene under viser de komplekse miljøvariablene som definerer grunntypen. Plasseringen langs miljøvariablene beskriver miljøforholdene i grunntypen. Det er disse forholdene som er mest styrende for artssammensetningen.

 • LM TURBIDITET

  • 0
   Klar
  • a
   Litt turbid
  • b
   Klart turbid
  • c
  • y
 • LM HUMUSINNHOLD

  • 0
   Klar
  • a
   Temmelig klar
  • b
   Litt humøs
  • c
  • y
 • RM FERSKVANNSINNFLYTELSE PÅ FJORDVANN

  • 0
  • a
  • b
   Moderat ferskvannspåvirket midtre fjord
  • c
  • d