Kronisk kjemisk påvirkede innsjø-vannmassesystemer

FM02-01

Grunntype

Definisjon

Skalaene under viser de komplekse miljøvariablene som definerer grunntypen. Plasseringen langs miljøvariablene beskriver miljøforholdene i grunntypen. Det er disse forholdene som er mest styrende for artssammensetningen.

 • LM FYSIKALSK-KJEMISK MENNESKEPÅVIRKNING AV VANN-NATUR

  • A
   Tungmetaller og andre uorganiske miljøgifter
  • B
   Organiske miljøgifter
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H