Svært sterkt og disruptivt naturlig gjødslingspregede limniske vannmassesystemer

FC03-02

Grunntype

Definisjon

Skalaene under viser de komplekse miljøvariablene som definerer grunntypen. Plasseringen langs miljøvariablene beskriver miljøforholdene i grunntypen. Det er disse forholdene som er mest styrende for artssammensetningen.

 • LM NATURLIG GJØDSLING

  • 0
  • a
  • b
  • c
  • d
   Svært sterkt naturlig gjødslingspreget
  • y
   Disruptivt naturlig overgjødslet