Markert naturlig gjødslingspregede limniske vannmassesystemer

FC03-01

Grunntype

Definisjon

Skalaene under viser de komplekse miljøvariablene som definerer grunntypen. Plasseringen langs miljøvariablene beskriver miljøforholdene i grunntypen. Det er disse forholdene som er mest styrende for artssammensetningen.

 • LM NATURLIG GJØDSLING

  • 0
  • a
  • b
   Klart naturlig gjødslingspreget
  • c
   Sterkt naturlig gjødslingspreget
  • d
  • y