Marine vannmassesystemer i poller og littoralbasseng

NA-SC05

Hovedtype

NA-SC05 Marine vannmassesystemer i poller og littoralbasseng omfatter vannmassesystemer som er fysisk avgrenset fra vannmassene i det åpne havet eller en fjord av en terskel i eller ovenfor fjærebeltet.

NA-SC05 Marine vannmassesystemer i poller og littoralbasseng omfatter vannmassesystemer som er mer eller mindre avgrenset fra hav- eller fjordvannasser av en terskel over laveste fjærenivå. Et avsnørt saltvannsbasseng er en poll dersom terskelen ligger i fjærebeltet, det vil si mellom middel spring lavvannsnivå og middel spring høyvannsnivå og et litoralbasseng dersom terskelen ligger over fjærebeltet. En poll har vanligvis permanent tilknytning til vannmassene gjennom en inn- og utløpsbekk eller -elv. Terskelens vertikale plassering har stor betydning for vannmasse-økosystemene i poller og litoralbasseng fordi den styrer utvekslingen av vann med vannmassene utenfor pollen eller litoralbassenget, og dermed saltholdighet og temperatur. Jo mindre omfanget av vannutveksling er og mindre vannforekomsten er, desto større er variasjonen i miljøforhold som saltholdighet og temperatur i vannmasseøkosystemet. Store poller med stor utveksling av vann med vannmassene utenfor har en artssammensetning og økosystemfunksjon som ikke er veldig forskjellig fra fjorden eller havet, mens små litoralbasseng kan ha stor sesongavhengig variasjon i nevnte miljøvariabler. Dette favoriserer arter med stor toleranse for miljøvariasjon.

NA-MC05 Marine vannmassesystemer i poller og litoralbasseng er en miljøstressbetinget hovedtype av marine vannmassesystemer. Den er definert ved forekomst av en terskel i eller ovenfor fjærebeltet, det vil si over middel spring lavvann, og som med jevne eller ujevne mellomrom tilføres havvann. LM-TH Terskelhøyde er definerende LKM for hovedtypen, og terskelhøydekravet tilsvarer basistrinn LM-TH_d. For å være et marint vannmassesystem må vannmassen være permanent, det vil si at det forventes å gå mer enn 6 år mellom hver gang den tørker fullstendig ut. Vannmassene må dessuten ha en artssammensetning som er dominert av marine arter.

Poller forekommer relativt vanlig langs hele kysten, og varierer i størrelse fra de mindre pyttene og dammene oppover i hvert fall til liten sjø (> 0,05 km2). Littoralbasseng finnes overalt der stranda består av fast fjell.

NA-SC05 Marine vannmassesystemer i poller og littoralbasseng er delt inn i to grunntyper på grunnlag av variasjon i én miljøvariabel:LM-TH Terskelhøyde (bLKM): Miljøvariabel som bidrar til betydelig variasjon i artssammensetningen innenfor hovedtypen. Den er delt inn i to hovedtypetilpassede trinn: terskel i fjærebeltet (LM-TH_d) og terskel i flomålet (LM-TH_y). En avsnørt saltvannsbasseng er en poll dersom terskelen ligger i fjærebeltet, det vil si mellom middel spring lavvannsnivå og middel spring høyvannsnivå, og et litoralbasseng dersom terskelen ligger over fjærebeltet.

NA-SC02 Eufotiske fjordvannmassesystemer og NA-SC05 Marine vannmassesystemer i poller og littoralbasseng: Skillet mellom NA-SC02 Eufotiske fjordvannmassesystemer og NA-SC05 Marine vannmassesystemer i poller og littoralbasseng trekkes ved terskelen i fjærebeltet eller høyere, som skiller pollen eller litoralbassenget fra fjorden utenfor.