Svakt kalkrik semi-naturlig markryddet eng med åpent tresjikt

TK01-08

Grunntype

Se kartleggingsenheter arrow_downward

Definisjon

Skalaene under viser de komplekse miljøvariablene som definerer grunntypen. Plasseringen langs miljøvariablene beskriver miljøforholdene i grunntypen. Det er disse forholdene som er mest styrende for artssammensetningen.

 • LM SANDSTABILISERING

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • a
  • b
  • c
  • d
  • e
  • f
  • g
  • h
  • i
  • j
   Tresatt dyne
  • k
   Tresatt semistabilisert sand
  • y
   Sanddominert stabil fastmark
 • LM UTTØRKINGSFARE

  • a
   Frisk
  • b
   Temmelig frisk
  • c
   Litt frisk
  • d
  • e
  • f
  • g
  • h
 • LM KILDEVANNSPÅVIRKNING

  • 0
   Ikke kildevannspåvirket
  • a
   Litt kildevannspåvirket
  • b
  • c
  • d
  • e
  • y
 • LM KALKINNHOLD

  • a
  • a
  • b
  • c
  • d
   Svakt intermediær
  • e
   Sterkt intermediær
  • f
   Litt kalkrik
  • g
  • h
  • i
  • j
 • LM MARKBEARBEIDINGSINTENSITET

  • 0
  • a
   Mark ryddet for stein
  • b
   Ryddet mark med utjevnet overflate
  • c
  • d
  • y
 • LM ÅPNING AV TRESJIKTET

  • 0
  • a
  • b
   Åpent tresjikt
  • c
   Åpnet, skjøttet tresjikt
  • y

Kartleggingsenheter hvor grunntypen Svakt kalkrik semi-naturlig markryddet eng med åpent tresjikt inngår

En kartleggingsenhet er satt sammen av en eller flere grunntyper, avhengig av hvilken målestokk den er tilpasset kartlegging etter. Hver beskrivelse inneholder karakteristiske trekk ved enheten, lister med kjennetegnende arter og praktiske tips som kan være til hjelp i naturtypebestemmelse og kartlegging.
MÅLESTOKK