Ny torvmark på tidligere ferskvannsbunn

NA-VM02

Hovedtype

Hovedtypen omfatter tørrlagt tidligere innsjø- eller elvebunn som har blitt forsumpet og akkumulerer torv.

Se kartleggingsenheter arrow_downward

NA-VM02 Ny torvmark på tidligere ferskvannsbunn er et langvarig mellomsuksesjonsstadium i en suksesjon som starter med at ferskvannsbunn tørrlegges i forbindelse med vassdragsregulering, først og fremst på grunn av vannkraftutbygging. Tørrlagt, dårlig drenert ferskvannsbunn, oftest i forsenkninger i terrenget, kan koloniseres av torvmoser Sphagnum spp. direkte og raskt bli et torvakkumulerende system som skal tilordnes NA-VM02. Denne hovedtypen kan også opptre seinere i et mer komplekst suksesjonsforløp som starter med forsumping av fastmark (NA-TM04 Ny løs fastmark på tørrlagt ferskvannsbunn) eller går via den ikke-torvproduserende "søstertypen" til NA-VM02, NA-VM05 Ny grunn våtmark på tidligere ferskvannsbunn. Mellomsuksesjonsstadiet av NA-VM02 vedvarer helt til det igjen er dynamisk likevekt mellom artssammensetingen og de lokale økologiske forholdene. Først da er ettersuksesjonsstadiet nådd, og torvmarka skal tilordnes en lite endret torvmarkshovedtype. Artssammensetningen i denne hovedtypen er uforutsigbar og vil variere mye fra sted til sted. Den vil i stor grad bli styrt av de første artene som koloniserer den blottlagte marka.

NA-VM02 Ny torvmark på tidligere ferskvannsbunn omfatter all tørrlagt ferskvannsbunn som etter noen tid har begynt å akkumulere torv. Avgrensningen av hovedtypen følger direkte av prinsippene og kriteriene for hovedtypeinndeling i NiN 3. Hovedtypen er definert av LM-MV Fysisk menneskebetinget våtmark, basisklassene LM-MV_CD ny våtmark med opphav i innsjøbunn og elvebunn.

Hovedtypen er sannsynligvis svært sjelden, men det er ikke kjent hvor mange forekomster den har. Den forekommer som flekker i elveløp og på innsjøstrender som er tørrlagt i forbindelse med vassdragreguleringer, og som på grunn av lokale miljøforhold etter noen tid har utviklet seg til et våtmarkssystem som akkumulerer torv.

NA-VM02 Ny torvmark på tidligere ferskvannsbunn omfatter bare en grunntype.

Det er ikke kjent hvorvidt det er systematisk variasjon i artssammensetning og miljøforhold innenfor hovedtypen. Det er derfor heller ikke utpekt noen oLKM.

Hovedtypen tilsvarer én grunntype innenfor NiN 2-hovedtypen V13 Ny våtmark: V13-8 Ny våtmark med opprinnelse i ferskvannsbunn med torvdannelse.

Hovedtypen er opprettet som et direkte resultat av reviderte kriterier og prinsipper for hovedtypeinndeling i NiN 3. Det finnes få observasjoner av den og kunnskapen om den er svært begrenset.

Kartleggingsenheter under Ny torvmark på tidligere ferskvannsbunn

En kartleggingsenhet er satt sammen av en eller flere grunntyper, avhengig av hvilken målestokk den er tilpasset kartlegging etter. Hver beskrivelse inneholder karakteristiske trekk ved enheten, lister med kjennetegnende arter og praktiske tips som kan være til hjelp i naturtypebestemmelse og kartlegging.
MÅLESTOKK