Ny løs fastmark på drenert våtmark

NA-TM05

Hovedtype

Hovedtypen omfatter gjennomgripende og irreversibelt drenert tidligere våtmark, som har blitt fastmark.

Se kartleggingsenheter arrow_downward

NA-TM05 omfatter irreversibelt drenerte og gjennomgripende endrete våtmarkssystemer på (tidligere) torvmark (åpne myrer, myrskogsmarker etc.), der torvnedbrytningen og endringene i det hydrologiske systemet er så omfattende at definisjonen av våtmarkssystem ikke lenger er tilfredsstilt. Arealenheten har dermed blitt et sterkt endret fastmarkssystem som ligger til rette for rask suksesjon. Jordsmonnet består av dyp, omdannet torvjord. Uinnfridd endringsgjeld i form av restpopulasjoner av uttørkingstolerante våtmarksarter er ikke uvanlig. Det høye innholdet av organisk materiale i substratet gjør at en ettersuksesjonstilstand kan forventes nådd i løpet av 100(–150) år etter etter overgangen fra våtmarkssystem til fastmarkssystem.

NA-TM05 Ny løs fastmark på drenert våtmark omfatter all tidligere våtmark som på observasjonstidspunktet har blitt fastmark. Avgrensningen av hovedtypen følger direkte av prinsippene og kriteriene for hovedtypeinndeling i NiN 3.

NA-TM05 dekker betydelige arealer, spredt over det meste av Norge under skoggrensa. Beregninger foretatt av Bryn et al. (2018) antyder at ca. 2,2 % av det norske landarealet utgjøres av drenert våtmark, men dette tallet omfatter også våtmarker som ikke har blitt så sterkt drenert eller ødelagt på andre måter, ferks. ved uttak av torv til brensel eller torvstrø, at de har blitt til fastmark (NA-VM01 Sterkt endret våtmark).

NA-TM05 Ny løs fastmark på drenert våtmark deles i to grunntyper på grunnlag av én miljøvariabel:
LM-MT Fysisk menneskepåvirket fastmark (bLKM) gjør det mulig å skille mellom to grunntyper for drenert våtmark på grunnlag av opphav: LM-MT_M fastmark på jordvannsmyrtorv og LM-MT_N fastmark på nedbørsmyrtorv. Observasjoner (R. Halvorsen, pers. obs.) indikerer at fastmarksjord som har opphav i de to våtmarkshovedtypene NA-VA01 Åpen jordvannsmyr (intermediære og NA-VC01 Åpen nedbørsmyr har tilstrekkelig forskjellig artssammensetning til å rettferdiggjøre status som ulike grunntyper.

0

Kartleggingsenheter under Ny løs fastmark på drenert våtmark

En kartleggingsenhet er satt sammen av en eller flere grunntyper, avhengig av hvilken målestokk den er tilpasset kartlegging etter. Hver beskrivelse inneholder karakteristiske trekk ved enheten, lister med kjennetegnende arter og praktiske tips som kan være til hjelp i naturtypebestemmelse og kartlegging.
MÅLESTOKK