Skjermet og middels kupert indre kystslettelandskap med by og jordbruk

K03-014

Grunntype

Områdene hører til den mer kuperte delen av kystsletta med vekslende terreng over og under havnivå. Typen omfatter landskap på den indre delen av kystsletta, ofte på innsiden av større øyer eller i kystslette innover mot fjordene som i større grad er skjermet for bølge- og vindeksponering fra åpent hav. Landområdene har ‘innlandsegenskaper‘ i form av forekmst av vassdrag og økt arealbruksintensitet. Landskapet er urbanisert med en større by. Jordbruk er den dominerende arealbruken i området.

Definisjon

Skalaene viser plassering langs variablene som definerer grunntypen.

 • RM AREALBRUKSINTENSITET

  • 0
  • a
  • b
  • c
  • d
   By
  • e
   Stor by
 • TF RELIEFF I KYSTSLETTELANDSKAP

  • a
  • b
   Middels kupert
  • c
 • RM JORDBRUKSPREG

  • 0
  • a
  • b
   Jordbruksdominert
 • RM INDRE-YTRE KYST

  • 0
   Svært skjermet indre kyst
  • a
   Skjermet indre kyst
  • b
  • c
  • d
 • RM VÅTMARKSPREG

  • 0
   Uten våtmarkspreg
  • a
   Moderat våtmarkspreg
  • b

Utbredelsen av alle landskapstyper i Norge er kjent, og tilgjengelig i landskapstypekartet.

Landskapstypeinndeling er uforandret fra NiN 2. Denne enheter er identisk med med LA-KS-14 i NiN 2.3.