Dødt plantemateriale

LI-TS09

Hovedtype

Omfatter alle ansamlinger av dødt plantemateriale i terrestriske systemer.

Hovedtypen omfatter dødt organisk materiale av vegetabilsk opprinnelse i landsystemer, med unntak av LI-TS06 Ved-livsmedier, og livsmedier som kan karakteriseres som LI-TS08 Levende dyr og dyrebo. Dødt plantemateriale er relevant som livsmedium for organismer av virvelløse dyr og sopp som representerer mange ulike funksjonelle grupper som nedbrytere, soppspisere, parasitter og rovdyr.

LI-TS09 Dødt plantemateriale defineres som dødt organisk materiale av vegetabilsk opprinnelse i landsystemer

LI-TS09 Dødt plantemateriale kan finnes overalt der det forekommer planter.

LI-TS09 Dødt plantemateriale omfatter 6 grunntyper, hvorav 3 er kategorisert som sterkt modifiserte livsmedier.

 

Oversikt over grunntypene:

TS09-01 Strøfall

TS09-02 Dødt plantemateriale i fjæresonen

TS09-03 Dødt plantemateriale i flomsonen

 

Grunntyper som er sterkt modifiserte:

TS09-04 Kompost

TS09-05 Tørket plantemateriale

TS09-06 Matvarer og organisk avfall innendørs

LI-TS09 Dødt plantemateriale og LI-MS07 dødt plantemateriale i saltvann

For å tilhøre livsmedium-hovedtypen LI-MS07 Dødt plantemateriale i saltvann må plantematerialet både ha marint opphav og være avsatt i marint miljø. Marine planter som skylles opp på land tilordnes grunntypen TS09-02 Dødt plantemateriale i fjæresonen innenfor LI-TS09 Dødt plantemateriale.

 

LI-TS09 Dødt plantemateriale og LI-TS03 Organisk jord

LI-TS09 Dødt plantemateriale som ligger på bakken (TS09-01 Strøfall) vil over tid brytes gradvis ned og det er ikke være mulig å trekke noen helt entydig grense mot LI-TS03 Organisk jord. Som en generell rettesnor skal strøfall typifiseres som LI-TS09 Dødt plantemateriale så lengde strukturen i materialet er så intakt at strøets opprinnelse lar seg identifisere. Dette betyr at strølaget på marka i skog normalt skal typifiseres som TS09-02 Strøfall, mens råhumuslaget under typifiseres som TS03-02 Organisk jord.

 

LI-TS09 Dødt plantemateriale og LI-TS06 Ved-livsmedier

All død ved, inkludert bark, barkhauger og hogstavfall, typifiseres som LI-TS06 ved-livsmedier. LI-TS09 Dødt plantemateriale som livsmedium omfatter dødt materiale fra organismer som i levende tilstand ville blitt typifisert som LI-TS04 Levende, ikke forvedete planter på land og LI-TS05 Bladverk, nåleverk og reproduktive deler av levende forvedete planter på land, det vil si fra urteaktige karplanter, alger og moser, samt bladverk og reproduktive organer hos trær, busker og lyng.

 

LI-TS09 Dødt plantemateriale og LI-TS07 lav og markboende sopp

Alt organisk materiale med opphav i markboende sopp og lav, både levende og dødt, inkludert råtnende sopp, tilhører livsmedium-hovedtypen LI-TS07 Lav og markboende sopp.

 

LI-TS09 Dødt plantemateriale og LI-TS08 levende dyr og dyrebo

Flere kategorier av dyrebo, for eksempel maurtuer, er egentlig ansamlinger av dødt plantemateriale og kunne i prinsippet ha vært typifisert under denne hovedtypen. Artssammensetningen i dyreboet som helhet er imidlertid ofte så spesiell at disse livsmediene bør samles i en egen hovedtype, til tross for at enkelte arter kun benytter seg av substrategenskaper som er mer eller mindre uavhengig av forekomsten av dyrene i boet. Et forlatt dyrebo vil derfor gradvis, men ofte nokså raskt, endre assosiert artssammensetning, og dermed hovedtypetilhørighet, til LI-TS09 Dødt plantemateriale.

 

LI-TS09 Dødt plantemateriale og LI-TS10 dødt animalsk materiale

Grunntypen TS09-06 I matvarer og organisk avfall innendørs omfatter i hovedsak plantemateriale, men kan også ha elementer av materiale av animalsk opprinnelse, for eksempel støv, hud og hårrester, samt matavfall av animalsk opprinnelse. Om andelen materiale av animalsk opprinnelse overskrider 30%, skal livsmediet typifiseres som LI-TS10 Dødt animalsk materiale. Enkeltelementer i avfallsansamlinger kan typifiseres enkeltvis om dette er hensiktsmessig. Hensiktsmessigheten av en slik separering vil avhenge av objektenes størrelse og blandingsgraden.

LI-TS09 Dødt plantemateriale er identisk med Livsmedium, hovedtyper T10 dødt plantemateriale i NIN 2.3.

Regional variasjon anses å være av mindre viktig for denne hovedtypen, bortsett fra at variasjon i opphav dvs. systematisk tilhørighet, for det døde plantematerialet kan ha en viss betydning og at dette varierer geografisk. Natursystemtilknytning er også viktig for artssammensetningen i denne hovedtypen og fanges trolig opp gjennom denne inndelingen. Eventuell variasjon på regional skala fanges opp gjennom inndelingen i bioklimatiske soner og bioklimatiske seksjoner. Tilstandsvariasjon relatert til bruksregime (BR) og brukstype (BT) vil ha stor betydning for forekomst og artssammensetning i de modifiserte grunntypene av LI-TS09 Dødt plantemateriale. Denne variasjonen vil trolig bli tilfredsstillende fanget opp på natursystemnivå.

Ødegaard, F., Halvorsen, R., Blom, H. H., Gaarder, G., Andersen, T., Elvebakk, A., Elven, R., Erikstad, L., Moen, A., Mortensen, P.B., Norderhaug, A., Nygaard, K. og Thorsnes, T. 2009. Inndeling i livsmedium-hovedtyper. NiN Bakgrunnsdokument 10:1-38.

 

Ødegaard, F., Halvorsen, R., Blom, H. H., Gaarder, G., Andersen, T., Elvebakk, A., Elven, R., Erikstad, L., Moen, A., Mortensen, P.B., Norderhaug, A., Nygaard, K. og Thorsnes, T. 2009. Beskrivelsessystem for livsmedium-grunntyper. NiN Bakgrunnsdokument 11: 1-80.