Livsmedium

Livsmedium beskriver arters levested og kan brukes til å beskrive alt fra treslaget en sopp vokser på til verten en bendelorm lever i.

Livsmedium omfatter hele spennet i skala: fra mikronivå via grovere lokal skala og til regionalt og kontinentalt nivå. På mikronivå finner vi eksempelvis en planterot som livsmedium for bakterier og sopp, eller et insekt som levested for egg av parasittiske insekter som utvikler seg inni verten. På fin lokal skala utgjør bark, ved og kongler forskjellige livsmedier på levende trær. Andre eksempler på fin lokal skala er sandsubstrat i skogsmark eller på havbunnen. På grov lokal skala kan en høy klippevegg være et livsmedium. De store havvannmassene, som er levested for plankton som transporteres med de store havstrømmene, er eksempler på livsmedier med kontinental utstrekning.

 

Disse eksemplene illustrerer den store variasjonsbredden innenfor livsmedium. Den omfatter både levende (biotiske) og ikke levende (abiotiske) egenskaper. Innenfor hver av disse finnes også både naturgitte og menneskeskapte livsmedier. Livsmedium er derfor en kategori av naturegenskaper i NiN som langt på vei også dupliserer andre kategorier.

 

Alle mulige levesteder for organismer skal kunne tilordnes en livsmedium-type. Typeinndelingen gjenspeiler organismenes leveområde, ikke deres funksjon som for eksempel som føde eller som skjulested for andre arter.

 

Hierarkiet i Livsmedium

Livsmedium har tre generaliseringsnivåer akkurat som typesystemene for natursystemer og landskapstyper; hovedtypegruppe, hovedtype og grunntype.

  • Hierarkiet i Livsmedium

    Hierarkiet i Livsmedium

    Hierarkiet i Livsmedium eksemplifisert med ved-livsmediet levende eller nylig død granved med larve av bartreløper Rhagium inquisitor.