Mellomstillingsmassiv

TM-F

Hovedtypegruppe

Mellomstillingsmassiv står mellom nedbørsmyr og jordvannsmyr, og har lite strukturert veksling mellom partier med ombrogen og minerogen torv. Gruppa omfatter både myr som er i utvikling mot en annen type myr, og myr som er stabil og begrenset av topografi og klima. Torvmassivenheten TM-F01 Mellomstillingsmyr inngår her.

Skillet mellom minerogen og ombrogen markvæte er fundamentalt, og dette er grunnlaget for å skille mellom minerogene torvmassivgrupper på den ene siden, og ombrogene torvmassivgrupper på den andre siden. Mellomstillingsmassiv står, som navnet antyder, i en mellomstilling. Det er vanlig å treffe på myrer som er overveiende ombrogene, men med en blanding av ombrogene og minerogene partier som gjør det vanskelig å avgjøre hvilken torvmassivenhet myrarealet bør tilordnes. Disse føres til mellomstillingsmassiv.Mellomstillingsmyrer kan være stabile, men ofte er dette myrer som ikke har fått sin endelige hydromorfologiske utforming. Dersom myrdannelsen ikke hindres av topografiske barrierer eller klimaforhold, vil ei myr vokse både i bredden og i høyden inntil den når et ettersuksesjonsstadium med likevekt mellom torvtilvekst og torvnedbrytning. De fleste myrer i Norge er fortsatt i utvikling, og akkumulerer torv. For myrer som enda ikke har nådd ettersuksesjonsstadiet vil det torvmassivet vi observerer i dag være et utviklingsstadium på vegen mot et endepunkt som ofte ikke kan forutsies med sikkerhet. Mulige endepunkter for videre utvikling fra mellomstillingsmassiv kan f.eks. være et høgmyrmassiv (videre oppbygging) eller et topogent torvmassiv (videre nedbryting). Myrer som er på veg til å «bli noe annet» kan i en lang eller kort periode være i et mellomstadium som dekkes av mellomstillingsmassiv. I litteraturen brukes ofte betegnelsen planmyr om denne kategorien.

Mellomstillingsmassiv forekommer vanlig i hele landet, og har ingen klar geografisk eller bioklimatisk fordeling som torvmassivgruppe. Det er grunn til å tro at gruppa utgjør en større andel av myrarealet i lavlandet (RM-SO_a boreonemoral og RM-SO_b sørboreal bioklimatisk sone) enn oppover i høyden. Mellomstillingsmyr er lite omtalt i internasjonal litteratur, men det er grunn til å tro at dette er en vanlig myrtype i boreale områder.

Det er én torvmassivenhet i gruppa mellomstillingsmassiv: TM-F01 Mellomstillingsmyr.

Aktuelle forvekslingsenheter er i første rekke TM-G Terrengdekkende massiv og TM-H Høgmyrmassiv. Mange mellomstillingsmyrer har høgmyrlignende trekk som LO-LA lagg og LO-KA kantskog, eller eksentrisk ordnete myrstrukturer. Innslaget av jordvannsindikatorer i forsenkningene er typisk på slike myrer, og er viktig for å skille mot godt utvikla høgmyr. I hellende terreng kan TM-G01 Terrengdekkende myr og TM-F01 Mellomstillingsmyr forveksles. Grensen mellom disse trekkes ved 80 % ombrotrof dekning.

Denne enheten er ny i NiN versjon 3.

Aletsee L (1967). Begriffliche und floristische Grundlagen zu einer pflanzengeographischen Analyse der europäischen Regenwassermoorstandorte. Teil 1. Beiträge zur Biologie der Pflanzen 43: 117-160. Joosten H, Tanneberger F og Moen A red. (2017). Mires and peatlands of Europe. Status, distribution and conservation. E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart. 780 s.Lindsay RA og Clough J (2017). United Kingdom. S. 705-720 i Joosten H, Tanneberger F og Moen A red. Mires and peatlands of Europe. Status, distribution and conservation. E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart. Moen A (1973). Landsplan for myrreservater i Norge. Norsk geogr. Tidsskr. 27: 173-193.Moen A (1998). Nasjonalatlas for Norge. Vegetasjon. Statens kartverk, Hønefoss. 199 s.Osvald H (1937). Myrar och myrodling. Kooperativa förbundets bokförlag, Stockholm. 404 s.Sjörs H (1946). Myrvegetationen i Övre Långanområdet i Jämtland. Arkiv för Botanik 33(6): 1-96, 6 pl, 1 kart.Succow M og Joosten H red. (2001). Landschaftsökologische Moorkunde. 2. Auflage. E. Schweizer-bart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart. 622 s.