Elveflommyr

TM-D02

Hovedtype

Elveflommyr finnes langs kanten av elver og bekker med varierende vannstand som gir høy markvæte i perioder. Tilførsel av vanntransportert mineralmateriale (silt og/eller sand) ved flom resulterer i ei mineralrik og sterkt omdanna torv. Elveflommyr er relativt vanlig, og har ingen klar geografisk eller bioklimatisk fordeling.

Torvmassivenheten TM-D02 Elveflommyr er minerogen myr med limnogen markvæte. Enheten har sterkt omdanna torv som følge av store fluktuasjoner i vannstand og periodevis uttørking slik at øvre torvlag får god tilgang på oksygen. Elveflommyr dannes langs vassdrag med stor flomvannføring og hyppige flomepisoder, f.eks. på grunn av stor tilførsel av smeltevann fra snøsmelting. Typen finnes langs elveløp med liten helning.Vegetasjonen på elveflommyr varierer langs LM-KA Kalkinnhold fra svakt intermediært (KA_d) langs kalkfattige elver til svært eller ekstremt kalkrikt (KA_hi) langs de mest kalkrike elvene. Langs LM-MF Myrflatepreg inngår både myrkant (MF_ab) og myrflate (MF_cd), men det er liten variasjon langs LM-TV Tørrleggingsvarighet, der mykmatte (TV_cd) og fastmatte (TV_efg) dominerer.

Elveflommyr er relativt vanlig og finnes over hele landet. Enheten har ikke blitt kartlagt systematisk, men dekker sannsynligvis betydelige arealer. Elveflommyr har ingen klar geografisk eller bioklimatisk fordeling, men er kanskje vanligst i områder med mye snø og langvarig snødekke i RM-SO_d Nordboreal og RM-SO_e Lavalpin bioklimatisk sone, men er vanlig også i lavlandet knyttet til deltaområder og flombeltet langs store vassdrag. Elveflommyr er i utgangspunktet vanlig i Europa og andre deler av verden.

TM-D02 Elveflommyr står nær TM-D01 Innsjøflommyr. Enhetene kan være vanskelig å skille i vassdrag med små eller grunne innsjøer, liten helning og stor vannføring. Slike steder er det heller ikke lett å trekke en klar grense mellom elv og innsjø. Elveflommyr har vanligvis et høyere innhold av sedimenter (sand o.l.), og grovere kornstørrelse i torva, enn innsjøflommyr. Dette skyldes at elvevannet har større energi og større transport av suspendert materiale, særlig i flomperioder.Elveflommyr har liten helning, og det er en glidende overgang mot TM-A02 Flatmyr. Langs kanten av innsjøer kan enheten være vanskelig å avgrense mot tilgrensende areal på fastmark (hovedtype NA-TE03 Åpen flomfastmark) og ferskvann (hovedtype NA-LB01 Helofyttsump). Utvalget av karplanter kan ha store likhetstrekk med det en finner i disse hovedtypene, som skiller seg fra flommyr ved ikke å ha torv.

Innsjøflommyr er dårlig kartlagt (se Utfyllende opplysninger) og det finnes få gode beskrivelser.

Inngår i 3TO-FL og utgjør den delen som forekommer langs elver og bekker.

I myrreservat-planen (Moen 1983) ble flommyr ikke tatt med som egen hydromorfologisk type, men beskrevet som en undertype av flatmyr: «Flommyr omfatter myrer med limnogen markfuktighet som fins ved vann, tjern, elver og bekker som overflommes i flomperioder».

Joosten, H., Tanneberger, F. og Moen, A. (red.) (2017). Mires and peatlands of Europe. Status, distribution and conservation. E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart. 780 s. Moen, A. (1983). Myrundersøkelser i Sør-Trøndelag og Hedmark i forbindelse med den norske myrreservat-planen. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapp. Bot. Ser. 1983-4: 1-138.Sjörs, H. (1948). Myrvegetation i Bergslagen. Acta Phytogeographica Suecica 21: 1-299.