Torvkilde

TM-C01

Hovedtype

En torvkilde er et konsentrert framspring av grunnvann der det dannes torv. Kilder med stabil og så godt som konstant vannføring, fryser ikke til om vinteren. Typen dekker vanligvis små areal, og er vanligst i mellomboreal til lavalpin bioklimatisk sone.

Torvmassivenheten TM-C01 Torvkilde er et konsentrert framspring av grunnvann der det dannes relativt tykke torvlag. Kildene har høyere mineral- og kalkinnhold enn omkringliggende vannforekomster. Variasjonen langs LM-KA Kalkinnhold i kilder starter derfor på trinn LM-KA_c litt kalkfattig, men kalkinnholdet i kilder med torvdannelse er vanligvis høyere, fra trinn KA_e og oppover.Kilder med lavt kalkinnhold er artsfattige, og ofte dominert av svulmende matter av kildemose-arter Philonotis spp. og kaldnikke Pohlia wahlenbergii, eller av kildetvebladmose Scapania uliginosa og torvmoser Sphagnum spp. Kilder med høyere kalkinnhold er vanligvis mer artsrike, med stort innslag av grasvekster og urter. Ofte dominerer de brungrønne tuffmosene eller kalkmose Crateoneuron spp. i bunnen. Kilder har en rekke arter felles med middels rik og ekstremrik myr, bl.a. stjernemoser Campylium spp. og makkmoser Scorpidium spp.Overgang mellom kildevegetasjonen ved sentrum av grunnvannsframspringet og den omkringliggende naturen er ofte glidende. Torvmassivenheten avgrenses mot arealer som mangler eller har sparsom forekomst av eksklusive kildearter som kildemjølke Epilobium alsinifolium, kildevrangmose Bryum weigelii, kildesleivmose Jungermannia exsertifolia, kildeflik Mesoptychia bantriensis, kildemosearter Philonotis spp., kaldnikke Pohlia wahlenbergii og kildetvebladmose Scapania uliginosa. Dette tilsvarer grensa mellom natursystem-hovedtypen NA-VC02 Torvkilde mot henholdsvis svakt kildevannspåvirkete utforminger av NA-VB01 Myr- og sumpskogsmark, eller kildevannspåvirkete utforminger av NA-TB01 Fastmarksskogsmark (storbregneskog og høgstaudeskog).

Torvkilder opptrer som øyer i landskapet, ofte i kontaktsonen mellom fastmark og myrkant, og forekommer spredt over hele landet. De er vanligst fra mellomboreal til lavalpin bioklimatisk sone (RM-SO_c til RM-SO_e), men er dårlig kartlagt. I lavlandsområder (RM-SO_a boreonemoral sone) kan kildene ha isolerte forekomster (relikter) av arter som ellers bare finnes i boreale og alpine områder. Torvkilde er i utgangspunktet vanlig i Europa og andre deler av verden.

Enheten er dårlig kartlagt. Godt beskrevne forekomster finnes gjerne i tilknytning til kalkrike skogstyper og rikmyr.

Enheten er identisk med 3TO-DK Djupkilde

Stabile kilder i lavlandet (i RM-SO_a boreonemoral sone) i nedbørfattige deler av landet har en temperatur som er nær den årlige gjennomsnittstemperaturen i lufta. I boreale områder med langvarig snødekke har snøen en isolerende effekt, og vanntemperaturen er høyere enn den gjennomsnittlige lufttemperaturen.

Torvkilder deles i stabile (eustatiske) og ustabile (astatiske) kilder ut fra vannføringen. Sentrum i de stabile kildene har så godt som konstant vannføring, temperatur og kjemisk sammensetning gjennom året, i motsetning til vannføringen i de ustabile kildene som kan endre seg så mye at de kan tørke inn i tørre perioder.KIldevegetasjonen endres fra de sentrale delene der vannet kommer opp og utover mot de mer perifere delene. Særlig de stabile torvkildene har en særegen vegetasjon med eksklusive kildearter omkring framspringet av vann. Mot kanten reduseres torvdybda, det blir mer mineraler i torva, økt skyggevirkning fra vegetasjonen rundt og økende næringstilgang. Dette gir en utskifitng av arter. I kanten av kildene, ved kildebekker og på større flekker med tynn kildetorv, finnes kildeenger som på kalkrikt substrat kan være svært artsrike med en blanding av rene kildearter, myrarter og arter som er felles med eng- og heivegetasjon.

Dahl, E. (1957). Rondane. Mountain vegetation in South Norway and its relation to the environment. Skrifter Norske Videnskaps-akademi Oslo Mat.-Naturv. klasse 1956-3: 1-374.Flatberg, K.I. (1970). Nordmyra, Trondheim. Aspekter av flora og vegetasjon. 1. Vegetasjon. Hovedfagsoppg. Univ. Trondheim. 183 s. Upubl.Moen, A. (1970). Myr- og kildevegetasjon på Nordmarka – Nordmøre. Hovedfagsoppgave Univ. Trondheim. 245 s. Upubl.Moen, A. (1990). The plant cover of the boreal uplands of Central Norway. I. Vegetation ecology of Sølendet nature reserve; haymaking fens and birch woodlands. Gunneria 63: 1-451.Moen, A. (2001). Kildevegetasjon. I E. Fremstad og A. Moen (red.), Truete vegetasjonstyper i Norge (s. 125-128). NTNU Vitensk. mus. Rapp. bot. Ser. 2001-4.Nordhagen, R. (1943). Sikilsdalen og Norges fjellbeiter: en plantesosiologisk monografi. Bergens museums skrifter 22: 1-607.Sootholtet, K. (1981). Vegetasjon og økologi i kilder på Grønsenknipa, Vestre Slidre, Oppland. Hovedfagsoppg. Univ. Oslo. 156 s. Upubl.Warncke, E. (1980). Spring areas: ecology, vegetation and comments on similarity coefficients applied to plant communities. Holarct. Ecol. 3: 322-308.