Bakkemyr

TM-B03

Hovedtype

Bakkemyr er jordvannsmyr i hellende terreng med torv som oftest er grunn og sterkt omdanna i hele torvsøylen. Langvarig snødekke og tilførsel av smeltevann om våren er viktig for at det skal utvikles bakkemyr. Typen er vanligst fra mellomboreal til lavalpin sone, og dette er en av våre vanligste myrtyper.

TM-B03 Bakkemyr er jordvannsmyr i terreng som har minst 3° helning. Torva får tilført næringsstoffer gjennom grunnvann som har vært i kontakt med berggrunn eller løsmasser (minerogen torv). Den store helningen gjør at vannet lett renner av, og torva tørker jevnlig tørker ut slik at luft kommer til. Dette bidrar til at organisk materiale brytes ned, og torva på bakkemyr blir derfor sterkt omdanna, tett, og tung. Sterkt omdanna torv i hele torvsøylen er et viktig kjennetegn på bakkemyr. Avrenningen fra bakkemyr foregår stort sett på og nær overflata på grunn av den sterkt omdanna torva.Kilder og kildehorisonter er vanlige i områder med bakkemyr, og kildevannet bidrar til å hindre eller forsinke uttørking. Det er vanlig å finne kilder helt øverst i ei bakkemyr, og vannet fra kildene bidrar da til myrdannelse nedstrøms. Slike kildevannsbetingete bakkemyrer kan dekke store arealer.Bakkemyrenes tyngdepunkt er i nordlige eller høyereliggende områder med et oseanisk klima. Slike områder kjennetegnes av en kort, kjølig og fuktig sommer og et langvarig, stabilt snødekke. Spesielt i snøsmeltingsperioden kan mye vann renne av på overflata og bidra til at vannstanden holder seg høy lenge ut over sommeren.Langvarig snødekke og en flomperiode på våren som varer utover forsommeren er viktig for utviklingen av bakkemyr. Det er også viktig at vekstsesongen er så kort at lange perioder med uttørking unngås. Årsaken til at bakkemyr ikke finnes i lavlandet er en kombinasjon av moderate snømengder og en lang, varm og ofte tørr sommer. I et slikt klima går avsmeltingen raskt, og grunnvannsspeilet synker så langt under markoverflata at det i hellende terreng blir for tørt for torvdannelse.Typiske bakkemyrer har ikke tydelige strukturer som LO-ST tuestrenger og LO-FL flarker, og de framstår gjerne som relativt slette. Vegetasjonen kan omfatte hele spekteret av variasjon langs LM-KA kalkinnhold (fattig-rik), LM-MF myrflatepreg (myrkant-myrflate) og LM-KI kildevannspåvirkning. Langs LM-TV tørrleggingsvarighet er fastmatte (LM_TV_e til LM_TV_h) dominerende.

Bakkemyr er svært vanlig fra mellomboreal til lavalpin bioklimatisk sone (RM-SO_c til RM-SO_e) i hele landet. Det har blitt estimert at bakkemyr utgjør ca. 40 % av arealet med jordvannsmyr i Norge, og vi regner dette som vår vanligste torvmassivenhet. Norge har en stor del av det samla arealet med bakkemyr i Europa, og spesielt gjelder dette de bratte bakkemyrene med > 20° helning.Bakkemyr finnes også i deler av Sverige, men det er kun i grensetraktene mot Norge at typen er vanlig. Det finnes også bakkemyrforekomster i Kainuu-regionen i Finland, i russisk Karelen og på Kola, på Island, samt vest i Alpene, i området som har det mest oseaniske klimaet i denne fjellkjeden.På de britiske øyer dekkes store arealer i hellende terreng av myrvegetasjon, men det har tradisjonelt ikke blitt skilt mellom bakkemyr og terrengdekkende myr. I stedet brukes betegnelsen blanket bog som er et begrep som i vid forstand omfatter både nedbørsmyr og jordvannsmyr i hellende terreng. De typiske bakkemyrene med fastmattevegetasjon som er så vanlige i Norge mangler både i Storbritannia og i Irland.Ellers i verden finnes bakkemyr på Kamtsjatkahalvøya, i British Columbia og Alaska, og i Patagonia. Typen finnes kanskje også i fjellområder utenfor de nevnte regionene.

I oseaniske strøk er det vanlig med overganger mellom TM-B03 Bakkemyr, TM-G01 Terrengdekkende myr og fuktige utforminger innen NA-TK03 Kystlynghei. TM-B03 Bakkemyr skilles fra TM-G01 Terrengdekkende myr ved å ha minerogen torv og minerotrof vegetasjon, og dette lar seg oftest greit avgjøre i felt.Jordsmonnet i hei kan bestå av tykke lag med høy andel organisk materiale, som tilfredsstiller definisjonen av torv i NiN ("stedegent akkumulert materiale, hvis tørrvekt utgjøres av mer enn 30 % dødt organisk materiale"). Et prinsipielt skille kan trekkes mellom torv som er avsatt i myr der det er et vannmettet og mer eller mindre oksygenfritt (anaerobt) miljø, og torv som er avsatt i gjennomluftet jordsmonn på fastmark. I det siste tilfellet vil lav temperatur, fuktig klima, nedbrytningshemmende stoffer, samt tungt nedbrytbart materiale som er fattig på mineralnæring spille en vesentlig rolle. Det er vist at blader av krekling Empetrum nigrum inneholder kjemiske stoffer (eks. fenoler) som har sterkt negativ effekt på mange nedbrytere. I praksis kan det være vanskelig å trekke skillet mellom myr og hei i kyststrøk. Områder med svake strukturer på tvers av dreneringsretningen representerer en overgang mellom TM-B03 Bakkemyr og TM-B04 Flarkmyr. Hvis forsenkningene kan defineres som LO-FL flarker og de domineres av mykmattevegetasjon (LM-TV_c eller LM-TV_d) bør torvmassivet registreres som TM-B04 Flarkmyr.TM-B02 Gjennomstrømningsmyr er en annen kategori hellende jordvannsmyr som kan gi rom for forveksling. Hos TM-B02 Gjennomstrømningsmyr er imidlertid torva løs og lite omdanna, og avrenningen foregår stort sett gjennom den løse torva, og ikke på overflata av fastere torv. Dette skiller TM-B02 Gjennomstrømningsmyr fra TM-B03 Bakkemyr.

Økologien til bakkemyr er godt forstått, men enheten er lite kartlagt i Norge.

Enheten er identisk med B3 Bakkemyr.

Slette, åpne myrer med fastmattevegetasjon og betydelig produksjon av høstbar biomasse var ettertraktet i markaslåtten. Mange bakkemyrer har derfor blitt slått.

Det er stor variasjon i helning innenfor TM-B03 Bakkemyr. Det er vanlig å skille mellom bratt bakkemyr (6–12°) og svært bratt bakkemyr (> 12°). I Norge har bakkemyr med > 20° helning vært skilt ut som ytterligere en utforming. Bratte bakkemyrer har sitt tyngdepunkt i klart oseanisk bioklimatisk seksjon (RM-SE_b), og forutsetter et oseanisk klima med langvarig snødekke og hyppig nedbør for å kunne dannes.

Booberg G (1930). Gisselåsmyren. Norrl. Handbibl. Upps. 12: 1-329, 1 kart.Edvardsen H, Elvebakk A, Øvstedal DO, Prøsch-Danielsen L, Schwencke JT og Sveistrup T (1988). A peat-producing Empetrum heath in coastal North Norway. Arct. alp. Res. 20: 299-309.González VT, Junttila O, Lindgård B, Reiersen R, Trost K og Bråthen KA (2015). Batatasin-III and the allelopathic capacity of Empetrum nigrum. Nord. J. Bot. 33: 225-231.Grootjans A, Iturraspe R, Fritz C, Moen A og Joosten H (2014). Mires and mire types of Peninsula Mitre, Tierra del Fuego, Argentina. Mires and Peat 14: 1-20.Halvorsen R, medarbeidere og samarbeidspartnere (2016). NiN – typeinndeling og beskrivelsessystem for natursystemnivået. Natur i Norge Artikkel 3 (versjon 2.1.0): 1–528.Havas R (1961). Vegetation und ökologie der ostfinnischen Hangmoore. Ann. Bot. Soc. Vanamo 31-1: 1-188.Joosten H, Tanneberger F og Moen A red. (2017). Mires and peatlands of Europe. Status, distribution and conservation. E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart. 780 s. Lyngstad A, Moen A og Øien D-I (2016). Evaluering av naturtyper i Emerald Network. Gjenvoksingsmyr, aapamyr, rikmyr, alpine rikmyrer og pionersamfunn. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat 2016-2: 1-51.Moen A (1973). Landsplan for myrreservater i Norge. Norsk geogr. Tidsskr. 27: 173-193.Moen A (1983). Myrundersøkelser i Sør-Trøndelag og Hedmark i forbindelse med den norske myrreservatplanen. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapp. Bot. Ser. 1983-4: 1-138.Moen A (1990). The plant cover of the boreal uplands of Central Norway. I. Vegetation ecology of Sølendet nature reserve; haymaking fens and birch woodlands. Gunneria 63: 1-451.Persson Å (1961). Mire and spring vegetation in an area north of Torneträsk, Torne Lappland, Sweden. I. Description of the vegetation. Opera Botanica 6(1): 1-187.Persson Å (1962). Mire and spring vegetation in an area north of Torneträsk, Torne Lappland, Sweden. II. Habitat conditions. Opera Botanica 6(3): 1-100.Ruuhijärvi R (1960). Über die regionale Einteilung der nordfinnischen Moore. Ann. Bot. Soc. Vanamo 31: 1-360.Sjörs H (1946). Myrvegetationen i Övre Långanområdet i Jämtland. Arkiv för Botanik 33(6): 1-96, 6 pl, 1 kart.Sjörs H (1948). Myrvegetation i Bergslagen. Acta Phytogeographica Suecica 21: 1-299.Zackrisson O og Nilsson M-C (1992). Allelopathic effects by Empetrum hermaphroditum on seed germination of two boreal tree species. Can. J. For. Res. 22: 1310-1319.