Tombolo

FL-I12

Hovedtype

Løsmasserygg som er dannet av kystprosesser og som forbinder en øy med fastlandet eller med en annen øy.

En tombolo er en rygg av sand, grus eller stein mellom fastlandet og en øy, eller som forbinder to øyer. Lengden varierer fra titalls meter til hundretalls meter. Tomboloer dannes av samme kyststrømprosesser som danner FL-I03 Krumodder, og forutsetter transport og avsetning av sedimenter fra begge sider av den grunne forbindelsen mellom to landområder. Når sedimenttilførselen er høy nok og avstanden mellom landområdene liten nok, vil sedimenter avsettes mellom landområdene fra begge sider. Da vil det etter hvert kunne dannes en rygg, en tombolo.

Tomboloer forekommer spredt langs hele kysten, men opptrer mest hyppig på strandflater og i skjærgård med mange øyer og grunt hav.

FL-I12 har ingen typiske forvekslingsenheter.

Tombolo er godt kjent og beskrevet i litteraturen. Tomboloer er ikke systematisk kartlagt i Norge.

Denne enheten er ikke inkludert i NiN versjon 2.3

Tomboloer kan være aktive innenfor dagens bølgepåvirkede strandsone, eller inaktive/fossile som følge av landheving etter istiden.