Revle

FL-I07

Hovedtype

Smal sandbanke bygd opp av sortert materiale med sand og grus, dannet ved bølgevirkning.

En revle er en lang og smal øy bygd opp av sand og/eller grus, som er dannet ved samvirkning mellom strandprosesser og kystparallelle havstrømmer. Materiale, fortrinnsvis sand, blir transportert mot kysten og danner etter hvert forhøyninger på havbunnen. Først dannes det små, slake rygger på havbunnen, som forstadier til revler. Over tid kan disse bygges opp mot, eller stikke opp over havnivået, og danne revler. Revler er per definisjon aktive landformer, der plassering og form er påvirket av bølgenes kraft. Bølger med høyere energi danner generelt sett høyere revler og formen kan derfor variere gjennom året. Om sommeren vil revlene ofte være lavere og ligge tettere mot kysten. Dette er fordi bølgene ofte har mindre energi og derfor flyttes ikke materiale langt ut igjen. Revler kalles også barriereøyer fordi de beskytter fastlandet mot bølgeenergien fra sjøen.

Revler er vanlige langs løsmassedominerte kyster som på Svalbard, men er sjeldne i Norge. De finnes i tilknytning til noen elver, slik som ved Altaelvas munning.

Kan forveksles med FL-I03 Krumodde. Forskjellen er at krumodden bygges ut fra land, mens revlen dannes langs kysten. Revler kan også forveksles med FL-I10 Strandvoll. Forskjellen er at revlene dannes i sjøen og bygger seg opp til havnivå, mens strandvollene dannes langs kyststripen på land.

Revler er godt kjent og velbeskrevet i litteraturen. Utbredelsesområdene er sterkt knyttet til løsmassedominerte kyst ved dagens havnivå.

Denne enheten er ikke inkludert i NiN versjon 2.3.

Revler varierer fra små rygger på havbunnen, til rygger som stikker opp over havnivået.