Tunneldal

FL-A10

Hovedtype

Langstrakt dalformet fordypning i løsmasser, dannet av breelverosjon.

En tunneldal er en langstrakt fordypning i løsmasser som kan være over 100 km lang, flere km bred og flere hundre meter dyp. Tunneldaler dannes ved smeltevannserosjon under et isdekke. Det finnes flere ulike hypoteser for hvilke prosesser som er viktigst for dannelse av denne landformen hvor de viktigste er: 1) ved jevnt utslipp av smeltevann under høyt trykk fra eller under en isbre, 2) ved episodiske flommer, 3) ved en kombinasjon av 1 og 2, og 4) som resultat av katastrofale flomhendelser. Dannelsesprosessen kan ha blitt forsterket ved direkte breerosjon.

Tunneldaler er kjent fra flere tidligere nedisede områder, men ikke fra fastlandet i Norge. Tunneldaler er imidlertid beskrevet bl.a. fra Nordsjøen og Barentshavet.

Tunneldaler er relativt godt kartlagt i Nordsjøen og velbeskrevet i litteraturen. Mekanismen bak dannelsen av tunneldaler er fremdeles omdiskutert.

Denne enheten er ikke inkludert i NiN versjon 2.3.

En rekke tunneldaler har blitt observert i Nordsjøen på bankene vest-sørvest av Norskerenna (for eksempel Fladen). Hvor den lengste ble estimert til 155 km .

Tunneldaler kan forekomme som enkeltstående landformer eller som mer eller komplekse, forgreinete dalnettverk. Hver enkelt tunneldal kan ha form som varierer mellom rett og til buktende. Tunneldalene er som regel fylt helt eller delvis igjen av yngre sedimenter og noen av dem kan derfor nesten ikke sees som terrengform.

Boulton, G S, og Hindmarsh, R C A (1987). Sediment deformation beneath glaciers: rheology and geological consequences. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 92: 9059-9082. Ottesen, D, Stewart, M, Brönner, M, og Batchelor, C L (2020). Tunnel valleys of the central and northern North Sea (56° N to 62° N): Distribution and characteristics. Marine Geology 425: 106199.Bjarnadóttir, LR, Winsborrow, MCM og Andreassen, K (2017). Large subglacial meltwater features in the central Barents Sea. Geology 45: 159-162. Kirkham, JD, Hogan, KA, Larter, RD, Arnold, NS, Ely, JC, Clark, CD, Self, E, Games, K, Huuse, M, Sterwart, MA, Ottesen, DO, Dowdeswell, JA (2022) Tunnel valley formation beneath deglaciating mid-latitude ice sheets: Observations and modelling. Quaternary Science Reviews 107680. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2022.107680.