Kameterrasse

FL-A05

Hovedtype

Terrasseformet struktur av breelvmateriale, opprinnelig avsatt langs en iskant.

En kameterrasse er en løsmasseavsetning av sortert breelvmateriale (sand og grus) med terrassert form, avsatt mellom en iskant og den tilstøtende dalsiden. En kameterrasse kjennetegnes av terrasseformen og at den består av lagdelte breelvsedimenter. En kameterrasse dannes der breelvavsetninger blir avsatt langs iskanten mot den tilstøtende dalsiden, og siden blir liggende igjen etter nedsmelting av breen.

Kameterrasser er vanlig i dalsider i innlandsområder over hele landet og på Svalbard.

En kameterrasse skiller seg fra en FL-A04 Kame ved at avsetningen er tydelig terrasseformet og ligger i en skråning. Kameterrasser kan også forveksles med erosjonsrester fra FL-A07 Bresjødelta. Sedimentologiske analyser, samt forståelsen av oppdemte bresjøer og nedsmeltingen av innlandsisen av området er viktig for å kunne skille landformenhetene.

Kameterrasse er godt kjent og velbeskrevet i litteraturen, men alderen på avsettingen oftest ikke godt kjent. Dette henger sammen med forståelsen av nedsmeltingen av innlandsisen, noe som fremdeles er et omdiskutert tema. Utbredelsesområdene er relativt godt kjent.

Denne enheten er ikke inkludert i NiN versjon 2.3.