Tidevannspreget elvemunning

EL-E04

Hovedtype

Hovedtype som omfatter tidevannspreget elvemunning, dvs. saltvannsdelta som er sterkt tidevannspåvirket.

EL-E04 Tidevannspreget elvemunning omfatter dynamiske sedimentførende elveløp med på plane elvemunning som ender i sjøen (saltvannsdelta), og som er sterkt tidevannspåvirket.

Elveløpstypen forekommer spredt over hele landet, hovedsakelig der større elver munner ut i sjøen ute på kysten med relativt store tidevannsforskjeller.

Hovedtypen er ny.

Elveløpstypen varierer betydelig, avhengig bl.a. av vannføringen, mengden transportert materiale, elveløpets helning i munningsområdet. Tidevannsforskjellen skaper også variasjon.