Bølgeprosesspreget kompleks elvemunning i saltvann

EL-E03

Hovedtype

Hovedtype som omfatter bølgeprosesspreget kompleks elvemunning i saltvann, dvs. saltvannsdelta.

EL-E03 Bølgeprosesspreget kompleks elvemunning i saltvann omfatter dynamiske sedimentførende elveløp som danner delta i sjøen (saltvannsdelta). Deltaenes form er påvirket av bølger

Elveløpstypen forekommer spredt over hele landet, hovedsakelig der større elver munner ut i sjøen.

Hovedtypen er ny.

Elveløpstypen varierer betydelig, avhengig bl.a. av vannføringen, mengden transportert materiale, elveløpets helning i munningsområdet. Tidevannsforskjellene skaper også variasjon.