Elveprosesspreget kompleks elvemunning i innsjø

EL-E01

Hovedtype

Hovedtype som omfatter elveprosesspreget kompleks elvemunning i innsjø, dvs. innsjødelta.

EL-E02 Elveprosesspreget kompleks elvemunning i innsjø omfatter dynamiske sedimentførende elveløp med på danner delta i en innsjø (ferskvannsdelta). Typen inkluderer stor morfologisk variasjon fra mer brepåvirkede typer til delta i lavlandssjøer .

Elveløpstypen forekommer spredt over hele landet der elver munner ut i en innsjø.

Hovedtypen er ny.

Elveløpstypen varierer betydelig, avhengig bl.a. av vannføringen, mengden transportert materiale og elveløpets helning i munningsområdet.