Stein- og blokkdominert glasifluvialt elveløp med kaskade- eller trappetrinnsmorfologi

EL-C01

Hovedtype

Hovedtype som omfatter stein- og blokkdominert glasifluvialt elveløp med kaskade- eller trappetrinnsmorfologi.

EL-C01 Stein- og blokkdominert glasifluvialt elveløp med kaskade- eller trappetrinnsmorfologi omfatter relativt bratte elveløp på stein- eller blokkbunn, ofte i sterkt flompåvirkede elver. Lengdeprofilen til elveløpet er LM-EL_K1 kaskade eller LM-EL_K2 trappetrinn. Elvetypen har relativt stabil bunn der det er mye blokk, med små lommer av finere og mer ustabil sedimentbunn. Denne typen kjennetegnes av høy vannhastighet og ujevn bunn, ofte med oppstikkende steiner eller avrunede blokker, som gir elver med skumtopper og fossestryk. Spesielt i elveløp med trappetrinnsmorfologi er det vanlig med små kulper mellom stein og blokk, gjerne med små lommer av grus og sand på bunnen.

Elveløpstypen er vanlig over hele landet. På det norske fastlandet er typen best dokumentert i fjell- og åslandskap på Vestlandet samt i utkanten av disse landskapstypene.

EL-C01 stein- og blokkdominert glasifluvialt elveløp med kaskade- eller trappetrinnsmorfologi kan lett forveksles med EL-B01 Stein- og blokkdominert fluvialt elveløp med kaskade- eller trappetrinnsmorfologi fordi de morfologisk de ganske like. Forskjellen er først og fremst sedimenttype og aktive elveprosesser. EL-C01 kan ha både LM-ET_3 Rasmateriale, 7, LM-ET_K4 Morenemateriale og LM-ET_K6 Breelvavsetninger, og har i mindre grad aktive elveprosesser. Sedimentene i EL-B01 har hovedsakelig sitt opphav i LM-ET_K7 Elveavsetninger. Særlig utfordrende kan det være å skille mellom sediment med glasifluvialt opphav og sediment som er fluvialt. Vannføring og fluvial aktivitet under sterk flom er her avgjørende.

Hovedtypen er ny.

Viktige miljøvariabler for å beskrive variasjon for EL-C01 er MD-SR Strømningsmønster i elv LM-HE Elveløpshelning, LM-VA Middelvannføring og LM-FV Flomvannføring.