Dalsidebre

BM-A06

Hovedtype

Liten bre som henger i en dalside uten å ha dannet en markert botn.

Dette er små breer som henger i dalsidene uten at det er utviklet en klar botnform i terrenget.

Eksepler kan ses i dalsiden på Fanaråken mot Sognefjellsveien.

Det finnes mange eksempler i høyereliggende, brerike områder (for eksempel i Jotunheimen)

Bretypen utviser ikke stor variasjon på grunn av sin beskjedne størrelse og plassering i bratte dalsider.

Bretypen kan forveksles med små BA-0-05 Botnbereer hvis terrengformen er dårlig utviklet. Her er det en glidende overgang.

I NiN 2.3 ble bretypen klassifisert i beskrivelsessystemet med betegnelsen BF-DS Dalsidebre.

Det er god kunnskap om norges breer og deres utvikling over tid selv om det stadig forskes på egenskaper til breene og hvordan mange fenomener knyttet til dem fungerer.