Utløpsbre

BM-A03

Hovedtype

Utløper (brearm) fra platåbre

Fra de høyest beliggende delene av platåbreer strømmer is mot lavereliggende områder i terrenget. Isstrømmene følger forsenkninger i terrenget og bidrar samtidig til å grave daler dypere og videre. En Utløpsbre er en brearm som kommer fra en brekappe. Den starter gjerne med et brefall, en knekk i lengdeprofilen der det dannes mange sprekker.

Kjente eksempler er Bondhusbreen (Folgefonni), Nigardsbreen (Jostedalsbreen) og Engabreen (Svartisen).

Utløpsbreer er vanlige knyttet til alle brekappene i Norge, men mindre utviklet ved de nordlige brekappene på Svalbard.

Det er stor variasjon  på lengden og størrelsen på utløpsbreer. Temperaturforholdene i isen påvirker også utformingen og dynamikken i breen. De fleste utløpsbreene på fastlandet er svært dynamiske og reagerer fort på endringer i breens massebalanse.

Det er stor likhet mellom utløpsbreer og BA-0-04 Dalbreer. Ulikheten er at utløpsbreen kommer fra en BA-0-01 Brekappe, mens dalbreen kommer fra en BA-0-05 Botnbre.

I NiN 2.3 ble bretypen inkludert i bretypen 3BF-DB Dalbre.

Det er god kunnskap om norges breer og deres utvikling over tid selv om det stadig forskes på egenskaper til breene og hvordan mange fenomener knyttet til dem fungerer.