Økologisk differensiering

AD-ØD

Artsforekomst/-mengde

AD-ØD Økologisk differensiering er en miljøfator som beskriver ulike mellomstadier i primære suksesjoner fra nakne løsmasser til ulike økosystemer i dynamisk likevekt.

AD-ØD Økologisk differensiering er en faktorvariabel for å beskrive naturlig artssammensetningsdynamikk. som åpner for å kategorisere mellomstadier i langvarige primære suksesjoner som starter fra nakent mineralsubstrat med ulike opphav. Variabelen adresserer natur som har fått en artssammensetning som klart indikerer hvilket endepunkt suksesjonen er på veg mot, men der et dynamisk stabilt ettersuksesjonsstadium ikke er nådd. Disse, ofte langvarige, mellomstadiene kjennetegnes av (1) "umoden artssammensetning", med lavere artsrikdom enn det "modne" systemet, (2) forekomst av ukolonisert (nakent) mineralsubstrat, (3) at artenes fordeling er preget av spredning fra etablerte enkeltindivider, for eksempel ved klonale prosesser, og (4) at jordsmonn mangler eller er lite utviklet, for eksempel at det mangler et sjiktet jordsmonn som er typisk for naturtypen.

Inndeling

Variabelspesifikk, ikke-ordnet faktorverdi ØD-SI Variabelspesifikk trinndeling, ikke-ordnet faktorvariabel

AD-ØD Økologisk differensiering omfatter fem basisklasser og en nullklasse.

Variabelen er vLKM for NA-TG01 Nakne løsmasser og bLKM for NA-VG01 Ny naturgitt torvmark og NA-VG02 Ny naturgitt grunn våtmark.

Variabelen erstatter kombinasjoner av den generiske variabelen LA Langsom suksesjon i NiN 2.3 og spesifikke, andre variabler.

Kunnskapen om suksesjonsforløp på nakne løsmasser varierer mellom de ulike hovedtypene av nakne løsmasser (listet opp under "Bruk av variabelen").

0